Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за генерален директор на Българската телеграфна агенция, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по културата и медиите, както и на процедурата за избор от Народното събрание
17/12/2020

 


РЕШЕНИЕ

за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за генерален директор на Българската телеграфна агенция, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по културата и медиите, както и на процедурата за избор от Народното събрание

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 93, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание във връзка с чл. 10, ал. 1 от Закона за Българската телеграфна агенция

РЕШИ:

Приема Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за генерален директор на Българската телеграфна агенция, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по културата и медиите, както и на процедурата за избор от Народното събрание:

I. Предлагане на кандидати за генерален директор на Българската телеграфна агенция

1. Предложения за кандидати за генерален директор на Българската телеграфна агенция могат да се правят от парламентарни групи или от народни представители. Предложенията се внасят в писмена форма чрез председателя на Народното събрание до Комисията по културата и медиите в срок до 15 януари 2021 г. включително.

2. Предложенията за кандидат за генерален директор на Българската телеграфна агенция се придружават с писмени мотиви, които аргументират добрата професионална репутация на кандидата. Към предложенията се прилагат следните документи:

а) писмено съгласие на кандидата по образец съгласно приложение № 1 към решението;

б) подробна автобиография;

в) заверено от кандидата копие от диплома за придобито висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“;

г) декларация по образец съгласно приложение № 2 към решението, че кандидатът притежава българско гражданство и отговаря на изискването по чл. 11, ал. 1, т. 1 от Закона за Българската телеграфна агенция;

д) декларация по образец съгласно приложение № 3 към решението, че за кандидата не са налице обстоятелствата по чл. 11, ал. 1, т. 4, 6 и 7 от Закона за Българската телеграфна агенция;

е) копия от трудова и/или осигурителна книжка, които удостоверяват наличието на професионален стаж в областта на средствата за масова информация, съгласно изискването на чл. 11, ал. 1, т. 3 от Закона за Българската телеграфна агенция;

ж) писмено съгласие на кандидата по чл. 27, ал. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия по образец съгласно приложение № 4 към решението.

3. Обстоятелствата по чл. 11, ал. 1, т. 5 от Закона за Българската телеграфна агенция се установяват служебно от администрацията на Народното събрание.

II. Публично оповестяване на документите

1. Предложенията за кандидати за генерален директор на Българската телеграфна агенция и документите към тях се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание.

2. Публикуването на предложенията и документите по т. 1 се извършва в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни.

3. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, и професионални организации могат да представят на Комисията по културата и медиите в срок не по-късно от три дни преди изслушването на кандидатите, становища за предложените кандидати, включващи и въпроси, които да им бъдат поставени по време на изслушването.

4. Средствата за масова информация могат да изпращат в Комисията по културата и медиите въпроси към кандидатите, които да бъдат поставени по време на изслушването в срок не по-късно от три дни преди изслушването на кандидатите.

5. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

6. Становищата и въпросите се изпращат по пощата на адрес: гр. София 1169, пл. „Княз Александър І“ № 1, Комисия по културата и медиите, или по електронен път на адрес: kkm@parliament.bg.

7. Становищата и въпросите по т. 3 и 4 се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание в срок до три дни от получаването им при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация.

ІІІ. Извършване на предварителна проверка по Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

1. Кандидатите за генерален директор на Българската телеграфна агенция се проверяват за принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Искането за извършване на предварителна проверка по чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия се прави от председателя на Комисията по културата и медиите.

2. Резултатите от проверката се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание.

ІV. Проверка на представените документи за допускане на кандидатите до изслушване

1. Комисията по културата и медиите проверява представените документи и дали кандидатите отговарят на съответните законови изисквания за заемане на длъжността.

2. Комисията по културата и медиите може да изисква допълнителна информация, както от кандидатите, така и от съответния компетентен орган.

3. До изслушването не се допускат кандидати, които не са представили документите по раздел І, т. 2.

4. След извършване на проверката Комисията по културата и медиите изготвя списък на кандидатите, които са допуснати до изслушване. Списъкът се изготвя по азбучен ред на собствените имена на кандидатите и се публикува на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание.

V. Изслушване на кандидатите

1. Комисията по културата и медиите изслушва само допуснатите кандидати, като поредността се определя съгласно списъка по раздел ІV, т. 4.

2. Изслушването се провежда в открито заседание на Комисията по културата и медиите, което се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание.

3. Всеки кандидат се представя от вносителя на предложението – до две минути за всеки кандидат. Представянето включва и данни за специфичната подготовка, мотивацията, публичната репутация и обществената подкрепа на кандидата.

4. На всеки кандидат се дава възможност за лично представяне, включително за допълване на данни от професионалната си биография и да изложи вижданията си за развитие на Българската телеграфна агенция – до 15 минути.

5. Народните представители могат да задават въпроси към кандидатите, включително и въпроси, съдържащи се в становищата по чл. 93, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание – до две минути за всеки кандидат.

6. Кандидатите отговарят на поставените им въпроси по т. 5 – до 10 минути.

7. Председателят на Комисията по културата и медиите представя в резюме становищата и задава въпросите, постъпили в комисията по чл. 93, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, на които не е получен отговор – до две минути всяко.

8. Кандидатите отговарят на поставените им въпроси по т. 7 – до 10 минути.

9. От заседанието за изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание.

10. Комисията по културата и медиите изготвя и внася в Народното събрание доклад от изслушването на кандидатите със съдържанието, определено в чл. 93, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Към доклада се прилагат списък на кандидатите, участвали в изслушването, подреден по азбучен ред на собствените им имена, и проект на решение за избор на всеки кандидат.

11. Отказът на кандидат от участие в изслушването или оттегляне на кандидатура от вносителя не спира процедурата по отношение на останалите кандидати.

VІ. Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция от Народното събрание

1. Заседанието се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание. С решение на Народното събрание на заседанието присъстват предложените кандидати.

2. Комисията по културата и медиите представя на Народното събрание доклада за проведеното изслушване на кандидатите.

3. Всеки кандидат се представя от вносителя на предложението – до две минути за всеки кандидат.

4. След представяне на доклада по т. 2 и на кандидатите Народното събрание провежда разисквания по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

5. Гласуването е явно чрез компютризираната система за гласуване.

6. В случаите, когато има няколко кандидати, гласуването се извършва по азбучен ред на собствените им имена, освен ако Народното събрание реши друго.

7. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители.

8. В случай че двама или повече кандидати са получили равен брой гласове, се провежда повторно гласуване между тях.

9. В случай, че никой от кандидатите не получи необходимите гласове, се провежда повторно гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове „за“.

10. В случаите, когато при повторното гласуване по т. 9 никой от кандидатите не получи необходимите гласове или когато някой от кандидатите се откаже от участие в избора преди гласуване на кандидатурата му от Народното събрание и той е единствен кандидат, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция.

11. Когато няма кандидат, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция от Народното събрание.

VII. Задължение за деклариране на несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 и на промяна в декларираните обстоятелства по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

1. В срок до един месец след приключване на процедурата за избор избраният генерален директор на Българската телеграфна агенция подава декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и чл. 11, ал. 2 от Закона за Българската телеграфна агенция по образец съгласно приложение № 5 към решението.

2. При промяна в декларираните обстоятелства в декларацията по т. 1 генералният директор на Българската телеграфна агенция подава декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество по образец съгласно приложение № 6 към решението.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 18 декември 2020 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

Приложение № 1 към Решението

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/ата ……………………………………

……………………..................................................,

ЕГН ………………..........……, л. к. № …….....……….…,

изд. на …………………… от МВР ………………………….…,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

съм съгласен/на да бъда предложен/а за генерален директор на Българската телеграфна агенция.

Дата: ……………….   Декларатор: ………………..

Приложение № 2 към Решението

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/ата ……………………………….……

.…………………....................................................,

ЕГН ………………..........……, л. к. № …….....……………,

изд. на …………………… от МВР ……………….………….…,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

притежавам българско гражданство и имам постоянен адрес на територията на Република България.

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ……………      Декларатор: …………………………..

Приложение № 3 към Решението

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 11, ал. 1, т. 4, 6 и 7 от Закона за Българската телеграфна агенция

Долуподписаният/ата ………………………………………

………………….......................................................,

ЕГН ………………..........……, л. к. № ……........……….…,

изд. на …………………… от МВР ……………………….…….…,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. не съм поставен/а под запрещение;

2. не съм обявен/а в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

3. не съм бил/а член на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди датата на избора, ако са останали неудовлетворени кредитори.

Дата: ……………….   Декларатор: ………………..

Приложение № 4 към Решението

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/ата …………………….………………

……………………....................................................,

ЕГН ………………..........……, л. к. № ……....………………,

изд. на ……………………… от МВР ……….……………………,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

съм съгласен/на да ми бъде извършена предварителна проверка за установяване на принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

Дата: ……………….   Декларатор: ………………..

Приложение № 5 към Решението

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и чл. 11, ал. 2 от Закона за Българската телеграфна агенция

Долуподписаният/ата …………………………….………

……………………….................................................,

ЕГН ………………..........……, л. к. № …….....……………,

изд. на …………………… от МВР ………………….…….……,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

не са налице основанията по чл. 11, ал. 2 от Закона за Българската телеграфна агенция.

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ……………….   Декларатор: ………………..

Приложение № 6 към Решението

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Долуподписаният/ата ………………………….…………

………………………................................................,

ЕГН ………………..........……, л. к. № …….....……………,

изд. на …………………… от МВР ………………………..……,

в качеството ми на генерален директор на Българската телеграфна агенция

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

към дата ……./………/………… г. е настъпила промяна в декларираните от мен обстоятелства в подадената декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, като е отпаднало/възникнало следното обстоятелство:

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ……………….   Декларатор: ………………..

9627