Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за приемане на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2016 г.)
29/01/2016

 


РЕШЕНИЕ

за приемане на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2016 г.)

Народното събрание на основание чл. 105, ал. 4 от Конституцията на Република България и чл. 114, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Приема следната Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2016 г.):

Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2016 г.)

Народното събрание, като се ръководи от:

 – засилената роля на националните парламенти в процеса на вземане на решения от Европейския съюз, съгласно Договора от Лисабон, и влиянието им във формулирането на европейските политики;

 – спазването на принципите на субсидиарност и пропорционалност в европейския законодателен процес;

 – значението на европейските актове за социално-икономическото развитие на Република България за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в изпълнение на Стратегията „Европа 2020“,

реши да упражни правомощията си по чл. 105, ал. 4 от Конституцията на Република България, като подложи на процедурата по парламентарно наблюдение и контрол по глава единадесета от чл. 114 до чл. 117 вкл. от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание следните проекти на актове на европейските институции:

1. Предложение за изменение на директива относно координирането на някои правила, отнасящите се до авторското право и сродните му права, приложими към спътниковото излъчване и кабелното препредаване;

2. Предложение за изменение на регламента за сътрудничество в областта на защита на потребителите;

3. Предложение за изменение на директивата за аудио-визуалните медийни услуги;

4. Предложение за изменение на регламента относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност;

5. Предложение относно борбата срещу измамите и фалшифицирането на непаричните платежни средства;

6. Предложение за справяне с дискриминацията въз основа на националност или място на пребиваване;

7. Предложение за изменение на регламента относно координацията на системите за социална сигурност;

8. Предложение за изменение на директивата за „синята карта“;

9. Предложение за изменение на директивата относно структурата и ставките на акциза върху обработен тютюн;

10. Предложение за изменение на регламента относно пускането на пазара на продукти за растителна защита;

11. Предложение за изменение на регламента относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход;

12. Предложение за ДДС на електронната търговия;

13. Предложение за директива относно мерките за намаляване на данъчната основа и прехвърлянето на печалби;

14. Предложение за изменение на директивата относно командироването на работници;

15. Предложение за взаимно признаване на квалификациите;

16. Предложение за изменение на регламента относно сигурността на доставките на газ;

17. Предложение за структурирана система за презаселване на бежанци;

18. Предложение за изменение на дъблинската система в областта на убежището;

19. Предложение относно военните способности на държавите-членки в областта на отбраната;

20. Незаконодателна инициатива относно глобалната стратегия в областта на външната политика и политиката на сигурност.

Решението е прието от 43-то Народно съб­рание на 16 март 2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание: Димитър Главчев

2110