Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита на конкуренцията, представяне и публично оповестяване на документите и изслушване на кандидатите в Комисията по икономическа политика и туризъм, както и процедурата за избор от Народното събрание
24/02/2016

 


РЕШЕНИЕ

за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита на конкуренцията, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по икономическа политика и туризъм, както и процедурата за избор от Народното събрание

 Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 4, ал. 1 от Закона за защита на конкуренцията и чл. 89, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Приема процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита на конкуренцията, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по икономическа политика и туризъм, както и процедурата за избор от Народното събрание.

I. Предлагане на кандидати за председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита на конкуренцията и представяне на документите им.

1. Предложения за председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита на конкуренцията се правят от народни представители или от парламентарни групи. Предложенията се внасят в писмена форма до Комисията по икономическа политика и туризъм чрез председателя на Народното събрание в 7-дневен срок от приемането на процедурните правила от Народното събрание.

2. Предложенията за председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита на конкуренцията се придружават с писмени мотиви, които аргументират високите професионални и нравствени качества на съответния кандидат. Към предложението се прилагат следните документи:

а) писмено съгласие на кандидата по образец – приложение към решението;

б) подробна автобиография;

в) заверено от кандидата копие от диплома за завършено висше юридическо или икономическо образование;

г) свидетелство за съдимост;

д) документи, удостоверяващи, че кандидатът, предложен за:

аа) председател, отговаря на изискването за професионален стаж по чл. 4, ал. 2 и на изискванията по чл. 4, ал. 3 от Закона за защита на конкуренцията;

бб) заместник-председател или член, отговаря на изискванията по чл. 4, ал. 3 от Закона за защита на конкуренцията.

II. Публично оповестяване на документите.

1. Внесеното предложение заедно с приложените към него документи се публикува на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание незабавно, но не по-късно от 3 дни преди изслушването.

2. Публикуването на предложението и документите се извършва в съответствие със Закона за защита на личните данни.

3. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, и професионални организации не по-късно от три дни преди изслушването на кандидатите може да представят на Комисията по икономическа политика и туризъм становища за предложените кандидати, включващи и въпроси, които да им бъдат поставени.

4. Средствата за масово осведомяване могат да изпращат в Комисията по икономическа политика и туризъм въпроси към кандидатите, които да им бъдат поставени.

5. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

6. Становищата и въпросите се изпращат по пощата на адрес: гр. София, пл. Княз Александър I № 1, Комисия по икономическа политика и туризъм, или по електронен път на e-mail: kipet@parliament.bg. Становищата и въпросите се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание при спазване на Закона за защита на личните данни и на Закона за защита на класифицираната информация. С участието си в процедурата кандидатите декларират съгласие за извършване на проверка от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия по реда на чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Резултатите от проверката на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия се обявяват от Комисията по икономическа политика и туризъм на страницата й в интернет.

III. Изслушване на кандидатите.

1. Преди да изслуша предложените кандидати, Комисията по икономическа политика и туризъм проверява представените документи и дали кандидатът отговаря на съответните изисквания за заемане на длъжността, за която е предложен.  

2. Изслушването се провежда в открито заседание на Комисията по икономическа политика и туризъм, което се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание.

3. Кандидатите се представят от вносителите на предложенията по азбучен ред на собствените имена на кандидатите за председател, заместник-председател и членове – до две минути на кандидат. Представянето включва и данни за специфичната подготовка, мотивацията, публичната репутация и обществената подкрепа за кандидата.

4. Кандидатите за председател представят тяхната концепция за дейността на Комисията за защита на конкуренцията като независим специализиран държавен орган – до 15 минути на кандидат. Кандидатите за заместник-председател и за членове представят тяхната концепция за дейността на Комисията за защита на конкуренцията като независим специализиран държавен орган – до 10 минути на кандидат.

5. Комисията по икономическа политика и туризъм провежда разисквания по направените предложения. Народните представители поставят поотделно своите въпроси към кандидатите за председател и към кандидатите за заместник-председател и членове по азбучен ред на собствените имена на кандидатите – до две минути на народен представител за кандидат. След изчерпване на зададените въпроси към съответния кандидат от всички народни представители кандидатът отговаря – до 10 минути.

6. Председателят на Комисията по икономическа политика и туризъм задава в резюме въпросите на лицата по чл. 89, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, на които не е получен отговор.

7. От изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание.

8. Комисията изготвя по смисъла на чл. 89, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание доклад от изслушването, в който са представени кандидатите. Ако са изслушани няколко кандидати за дадена длъжност, Комисията по икономическа политика и туризъм изготвя доклад от изслушването на кандидатите, към който се прилага списък на кандидатите, участвали в изслушването, подреден по азбучен ред на собствените им имена, и го внася в Народното събрание. Към доклада се прилага проект на решение за избор на всеки кандидат за съответната длъжност в Комисията за защита на конкуренцията.

IV. Избор на председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита на конкуренцията от Народното събрание.

1. Заседанието се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание. С решение на Народното събрание на заседанието присъстват предложените кандидати.

2. Народното събрание изслушва доклада на Комисията по икономическа политика и туризъм.

3. Провеждат се разисквания по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

4. Народното събрание избира поотделно председателя на Комисията за защита на конкуренцията, заместник-председателя и петимата членове.

5. Гласуването е явно чрез компютризираната система за гласуване. Ако има няколко кандидати за една длъжност, гласуването се извършва по азбучен ред на собствените имена на кандидатите, освен ако Народното събрание реши друго.

6. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. Ако няколко кандидати за една длъжност са получи повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители, избран е кандидатът, получил най-много гласове „за“.

7. Когато никой от кандидатите за съответната длъжност не получи необходимите гласове, се провежда повторно гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове „за“.

8. Ако и при повторното гласуване никой от кандидатите за съответната длъжност не получи необходимите гласове, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 24 февруари 2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

Приложение към решението

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/ата .................................................. ,

с ЕГН …………….........., л. к. № ..................................... ,

изд. на …...………....………... от МВР ............................... ,

ДЕКЛАРИРАМ, че:

съм съгласен/а да бъда предложен/а за

длъжността .....................................................................

..........................................................................................

                                                          Декларатор: ........................

1474