Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение във връзка с разискванията по питането на народните представители Румен Гечев и Корнелия Нинова към министъра на финансите Владислав Горанов относно финансовата политика на правителството
01/04/2016

 


РЕШЕНИЕ

във връзка с разискванията по питането на народните представители Румен Гечев и Корнелия Нинова към министъра на финансите Владислав Горанов относно финансовата политика на правителството

Народното събрание на основание чл. 90, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 101, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Възлага на министъра на финансите да представи на Комисията по бюджет и финанси на 43-то Народно събрание, в срок до 30 юни 2016 г. и до 30 ноември 2016 г., информация за разходването на средствата по чл. 1, ал. 2, раздел II. „РАЗХОДИ“, ред 2. „Капиталови разходи“ от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г., в размер на 2 511 887,9 хил. лв., в т.ч. информация за:

1. получателя на средствата, целта и условията на представянето им

и

2. инициираните и/или подкрепени от правителството инвестиционни проекти под формата на публичночастно партньорство, с посочване на сектора на икономика, условията и очакваните резултати.

Решението е прието от 43-то Народно съб­рание на 8 април 2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева

2744