Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за промени в структурата на Министерския съвет на Република България
13/05/2016

 


РЕШЕНИЕ

за промени в структурата на Министерския съвет на Република България

Народното събрание на основание чл. 84, т. 7 и чл. 108, ал. 1 от Конституцията на Република България

РЕШИ:

В Решение на Народното събрание от 7 ноември 2014 г. за приемане на структура на Министерския съвет на Република България (ДВ, бр. 93 от 2014 г.) точка 1 се изменя така:

„1. Министерският съвет на Република България се състои от: министър-председател, трима заместник министър-председатели и министри. Министрите ръководят отделни министерства.“

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 18 май 2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието: Екатерина Захариева

3968