Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за приемане на Обобщен годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2014 г.
27/05/2016

 


РЕШЕНИЕ

за приемане на Обобщен годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2014 г.

Народното събрание на основание чл. 86, aл. 1 във връзка с чл. 84, т. 17 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 30, ал. 2, т. 11 от Закона за съдебната власт

РЕШИ:

Приема Обобщен годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2014 г.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 14 юли 2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание:  Димитър Главчев

5865