Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за освобождаване на член на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол
30/06/2016

 


РЕШЕНИЕ

за освобождаване на член на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 22в, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол

РЕШИ:

Освобождава Юлия Рачева Ненкова като член на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 30 юни 2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание: Димитър Главчев

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието: Екатерина Захариева

5278