Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за отмяна на Решение на Народното събрание за работата на Народното събрание през октомври и ноември 2016 г.
12/10/2016

 


РЕШЕНИЕ

за отмяна на Решение на Народното събрание за работата на Народното събрание през октомври и ноември 2016 г. (ДВ, бр. 81 от 2016 г.)

 Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 във връзка с чл. 74 от Конституцията на Република България

РЕШИ:

Отменя Решение на Народното събрание за работата на Народното събрание през октомври и ноември 2016 г. (ДВ, бр. 81 от 2016 г.).

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 18 октомври 2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание:  Димитър Главчев

8429