Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на членове за съдийската и за прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание
25/05/2017

 


РЕШЕНИЕ

за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на членове за съдийската и за прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 във връзка с чл. 130, ал. 3 от Конституцията на Република България и чл. 93, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Приема процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на членове за съдийската и за прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание.

І. Предлагане на кандидати и представяне на документите на кандидатите за членове за съдийската и за прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет.

1. Предложенията за кандидати за членове на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание се правят от народни представители по колегии, от които шестима – за съдийската, и петима – за прокурорската. Предложенията се внасят в писмена форма чрез деловодството на Народното събрание до Комисията по правни въпроси в 21-дневен срок от приемането на тези правила от Народното събрание.

2. Предложенията съдържат писмени мотиви, в които се обосновават високите професионални и нравствени качества на съответния кандидат, включително и изразени становища от професионални, академични и други организации. Към предложенията се прилагат следните документи:

 – писмено съгласие на кандидата по образец – приложение № 1 към решението;

 – подробна автобиография;

 – копие от документи за завършено висше образование по специалността „Право“; документи, свързани с изискванията за несъвместимост; както и документи за юридическия стаж и кариерното развитие на кандидата;

 – декларация по образец – приложение № 2 към решението, че не са налице обстоятелствата по чл. 18, ал. 1, т. 9, 10 и 11 от Закона за съдебната власт;

 – документи, удостоверяващи, че кандидатът отговаря на изискванията за стаж съгласно чл. 17, ал. 1 от Закона за съдебната власт;

 – свидетелство за съдимост;

 – удостоверения от Националната следствена служба за наличие/липса на данни за образувани и неприключени наказателни производства.

3. В 14-дневен срок от публикуването на кандидатурите всеки кандидат представя на Комисията по правни въпроси:

 – писмена концепция за работата си като член на Висшия съдебен съвет на хартиен и електронен носител;

 – декларация за имотното си състояние и произхода на средствата за придобиването на имуществото си, както и декларация за наличие на частен интерес по смисъла на чл. 2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси по образец, предложен от комисията и от пленума на Висшия съдебен съвет и утвърден от министъра на правосъдието.

II. Публично оповестяване на документите.

1. Предложенията заедно с документите по раздел I се публикуват в срок до три работни дни от получаването им на специална секция на интернет страницата на Народното събрание. Публикуват се и името, и мотивите на народния представител, предложил съответния кандидат.

2. Публикуването на предложенията и документите се извършва в съответствие със Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация.

3. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, висши училища и научни организации могат да представят на Комисията по правни въпроси становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Становищата и въпросите се изпращат по пощата на адрес: София, пл. Княз Александър I № 1, Комисия по правни въпроси, или по електронен път на електронна поща: kpv1@parliament.bg, не по-късно от седем дни преди изслушването на кандидатите. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

4. Становищата и въпросите се публикуват в срок до три дни след представянето им на специалната секция на интернет страницата на Народното събрание. Не се публикуват конкретни данни, съставляващи класифицирана информация, както и факти от интимния живот на лицата.

III. Проверка за допускане на кандидатите до изслушване.

1. Комисията по правни въпроси на отделно заседание, предхождащо изслушването, проверява дали са представени всички необходими документи и дали предложените кандидати отговарят на изискванията за заемане на длъжността член на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание.

2. Когато Комисията по правни въпроси установи, че кандидатът не е представил всички необходими документи, тя го уведомява, че може да ги представи в срок 5 дни от уведомяването.

3. До изслушване не се допускат кандидати, които не са представили документите по раздел I или не отговарят на изискванията по чл. 17, ал. 1 от Закона за съдебната власт.

4. След извършване на проверката Комисията по правни въпроси изготвя списък на кандидатите за съдийската и за прокурорската колегия, които са допуснати до изслушване. Списъкът се изготвя по азбучен ред на собствените имена на кандидатите за съдийската и за прокурорската колегия и се публикува на специалната секция на интернет страницата на Народното събрание.

IV. Изслушване на допуснатите кандидати за членове за съдийската и за прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание.

1. Изслушването се провежда на открито заседание на Комисията по правни въпроси, което се излъчва в реално време чрез интернет страницата на Народното събрание.

2. Комисията по правни въпроси изслушва само допуснатите кандидати по поредността им в списъка за съдийската и за прокурорската колегия.

3. Вносител на предложението представя кандидата в изложение до 2 минути.

4. На кандидата се дава възможност да допълни данни от професионалната си биография и да представи концепцията си за работа като член на Висшия съдебен съвет в изложение до 10 минути за всеки кандидат.

5. Народните представители могат да задават въпроси към кандидата, включително и такива от становищата, постъпили от юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, висши училища и научни организации. Времето за изложение на въпросите е до 2 минути.

6. На всеки кандидат се предоставя право на отговор след задаването на въпрос към него. Времето за отговор на всеки въпрос е до 2 минути.

7. Комисията по правни въпроси внася в Народното събрание доклад от изслушването, към който се прилага списък на кандидатите, подреден по азбучен ред на собствените им имена, за съдийската и за прокурорската колегия, участвали в изслушването. Към доклада се прилагат и проекти на решение за избор на член на Висшия съдебен съвет поотделно за съдийската и за прокурорската колегия.

V. Избор на членове за съдийската и за прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание.

1. Заседанието се излъчва в реално време чрез интернет страницата на Народното събрание. С решение на Народното събрание на заседанието може да присъстват допуснатите кандидати.

2. Комисията по правни въпроси представя доклад за проведеното изслушване.

3. Кандидатите се представят от вносител на предложението по поредността им, определена в списъка на кандидатите за съдийската и за прокурорската колегия, изготвен по азбучен ред на собствените имена, в изложение до 2 минути.

4. Провеждат се разисквания по представените кандидатури по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

5. Гласуването се извършва поотделно за всеки кандидат по поредността, определена в списъка на кандидатите за съдийската и за прокурорската колегия.

6. Избран е кандидатът, който е получил най-много гласове, но не по-малко от две трети от гласовете на народните представители.

7. В случай че повече от шестима кандидати от съдийската колегия, съответно петима кандидати от прокурорската колегия, получат необходимия брой гласове съгласно изискванията на чл. 130, ал. 3 от Конституцията на Република България и на чл. 19б от Закона за съдебната власт, то измежду кандидатите, получили необходимия, но най-малък равен брой гласове, се провежда балотаж и за избран се смята този, който е получил най-много гласове, но не по-малко от две трети от общия брой народни представители.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 31 май 2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Димитър Главчев

Приложение № 1

към Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на членове за съдийската и за прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата

на Народното събрание

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/ата ................................................. ,

с ЕГН ……………........, л. к. № ............................................. ,

изд. на …...…………..... от МВР ............................................ ,

ДЕКЛАРИРАМ, че:

съм съгласен/на да бъда предложен/а за член на Висшия съдебен съвет от ..... колегия.

Декларатор: ..........................

Приложение № 2

към Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на членове за съдийската и за прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата

на Народното събрание

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/ата ................................................. ,

с ЕГН ……………........, л. к. № ............................................. ,

изд. на …...…………..... от МВР ............................................ ,

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 – не са налице основанията за несъвместимост съгласно чл. 18, ал. 1, т. 9, 10 и 11 от Закона за съдебната власт;

 – при наличие на основания за несъвместимост по чл. 18, ал. 1, т. 1 – 7 от Закона за съдебната власт в едномесечен срок от избора ще предприема необходимите действия по реда на чл. 18, ал. 2 от Закона за съдебната власт.

Декларатор: ..........................

4000