Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение във връзка с Годишния доклад за дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2016 г.
01/06/2017

 


РЕШЕНИЕ

във връзка с Годишния доклад за дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2016 г.

Народното събрание на основание чл. 84, т. 17 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 22а, ал. 7 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и чл. 90, ал. 11 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Приема Годишния доклад за дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2016 г.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 15 юни 2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Димитър Главчев

4456