Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагането на кандидат за заместник-председател, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", и на кандидат за заместник-председател, ръководещ управление "Осигурителен надзор", на Комисията за финансов надзор, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание
27/06/2017

 


 


РЕШЕНИЕ

за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагането на кандидат за заместник-председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, и на кандидат за заместник-председател, ръководещ управление „Осигурителен надзор“, на Комисията за финансов надзор, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 93, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание във връзка с чл. 5, ал. 2 от Закона за Комисията за финансов надзор

РЕШИ:

Приема процедурни правила за условията и реда за предлагането на кандидат за заместник-председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, и на кандидат за заместник-председател, ръководещ управление „Осигурителен надзор“, на Комисията за финансов надзор, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание.

I. Предлагане на кандидат за заместник-председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, и на кандидат за заместник-председател, ръководещ управление „Осигурителен надзор“, на Комисията за финансов надзор и представяне на документите им.

1. Предложенията за отделните кандидати за заместник-председатели, ръководещи съответно управления „Надзор на инвестиционната дейност“ и „Осигурителен надзор“ на Комисията за финансов надзор, се внасят в писмена форма от председателя на Комисията за финансов надзор до Комисията по бюджет и финанси чрез председателя на Народното събрание в 14-дневен срок от приемането на тези процедурни правила от Народното събрание.

2. Предложенията се придружават от писмени мотиви, които аргументират добрата професионална репутация на съответния кандидат. Към всяко предложение се прилагат следните документи:

а) писмено съгласие на кандидата да бъде предложен за длъжността по образец – приложение № 1 към решението;

б) декларация по чл. 4, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор – приложение № 2 към решението;

в) писмено съгласие на кандидата по чл. 27, ал. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия по образец – приложение № 3 към решението;

г) подробна автобиография;

д) заверено от кандидата копие от диплома за завършено висше юридическо или икономическо образование с минимална образователно-квалификационна степен „магистър“;

е) свидетелство за съдимост;

ж) документи, удостоверяващи, че предложеният кандидат притежава добра професионална репутация, професионален опит и отговаря на изискването за трудов и/или служебен стаж по специалността не по-малко от 5 години в сферата на правото, икономиката или финансите през последните 10 години.

II. Публично оповестяване на документите.

Предложенията заедно с приложените към тях документи се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание в срок не по-късно от 12 дни преди изслушването.

Публикуването на предложенията и документите се извършва в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни.

Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, и професионални организации не по-късно от три дни преди изслушването на кандидатите може да представят на Комисията по бюджет и финанси становища за кандидатите, включващи и въпроси, които да им бъдат поставени.

Средствата за масово осведомяване могат да изпращат в Комисията по бюджет и финанси въпроси към кандидатите, които да им бъдат поставени. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

Становищата и въпросите се изпращат по пощата на адрес: София, пл. Княз Александър I № 1, Комисия по бюджет и финанси, или по електронен път на e-mail: budget@parliament.bg. Становищата и въпросите се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация.

III. Извършване на предварителна проверка по Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

Кандидатите се проверяват за принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Искането за извършване на предварителна проверка по чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия се прави от председателя на Комисията по бюджет и финанси.

Резултатите от проверката се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание.

IV. Изслушване на кандидатите.

1. Преди да изслуша предложените кандидати, Комисията по бюджет и финанси проверява представените документи и дали всеки от тях отговаря на изискванията за заемане на съответната длъжност.

2. Изслушването се провежда в открито заседание на Комисията по бюджет и финанси, което се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание.

3. Всеки кандидат се представя от председателя на Комисията за финансов надзор – до две минути. Представянето включва и данни за специфичната подготовка, мотивацията, публичната репутация и обществената подкрепа за кандидата.

4. Всеки от кандидатите представя своята концепция за дейността на управлението в Комисията за финансов надзор, за което е предложен от председателя на Комисията за финансов надзор – до 20 минути.

5. Комисията по бюджет и финанси провежда разисквания по направените предложения. Народните представители поставят поотделно своите въпроси към всеки от кандидатите – до две минути на народен представител. След изчерпване на зададените въпроси към всеки кандидат от всички народни представители той отговаря – до 10 минути.

6. Председателят на Комисията по бюджет и финанси представя в резюме становищата и въпросите на лицата по чл. 93, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, на които не е получен отговор – до две минути всяко.

7. Отговор на кандидата по представените становища и поставените въпроси – до 10 минути.

8. Комисията може да изисква допълнителна информация както от кандидата, така и от съответния компетентен орган.

9. От изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание.

10. Комисията изготвя по смисъла на чл. 93, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание доклад от изслушването на кандидатите и го внася в Народното събрание. Към доклада се прилага проект на решение за избор на всеки от кандидатите за заместник-председател, ръководещ съответното управление в Комисията за финансов надзор.

11. Отказът на кандидат от участие в изслушването не спира процедурата по отношение на другия кандидат за съответната длъжност.

V. Избор на кандидат за заместник-председател, ръководещ управление в Комисията за финансов надзор, от Народното събрание.

1. Заседанието се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание. С решение на Народното събрание на заседанието присъстват предложените кандидати.

2. Народното събрание изслушва в резюме внесения доклад на Комисията по бюджет и финанси.

3. Всеки кандидат се представя от вносителя – до две минути.

4. Провеждат се разисквания по кандидатурите по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

5. Гласуването е явно чрез компютризираната система за гласуване.

6. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители.

7. Ако кандидатът не получи необходимите гласове, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 28 юни 2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:

Димитър Главчев

Приложение № 1

към Решението

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/ата ..................................................................................................................................,

ЕГН .........…............……………………………………………………………., л. к. № …………………….................................................,

изд. на …...……...............……………………………………………. от МВР ......................………………………………………………………………

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

съм съгласен/на да бъда предложен/а за длъжността ................................................................……………

Декларатор: ............................

Приложение № 2

към Решението

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/ата ..................................................................................................................................,

ЕГН .........…............……………………………………………………………., л. к. № …………………….................................................,

изд. на …...……...............……………………………………………. от МВР ......................………………………………………………………………

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

съм български гражданин и нямам друго гражданство.

Декларатор: .............................

Приложение № 3

към Решението

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/ата ..................................................................................................................................,

ЕГН .........…............……………………………………………………………., л. к. № …………………….................................................,

изд. на …...……...............……………………………………………. от МВР ......................………………………………………………………………

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

съм съгласен/на да ми бъде извършена предварителна проверка за установяване на принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

Декларатор: .......................

4741