Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение във връзка с разискванията по питането на народните представители Светла Бъчварова и Георги Гьоков към министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов относно политиката на Министерството на земеделието, храните и горите за създаване на ред в поземлените отношения
18/09/2017

 


РЕШЕНИЕ

във връзка с разискванията по питането на народните представители Светла Бъчварова и Георги Гьоков към министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов относно политиката на Министерството на земеделието, храните и горите за създаване на ред в поземлените отношения

Народното събрание на основание чл. 90, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

I. В срок до 31 декември 2017 г. министърът на земеделието, храните и горите да внесе Доклад в Народното събрание, включващ:

1. Анализ на нормативната регулация на обществените отношения в земеползването – относно собствеността, ползването, опазването и управлението на земеделските земи в България;

2. Стратегия за управление и развитие на поземлената собственост в България.

II. В срок от 10 месеца след приемане на Доклада по т. I министърът на земеделието, храните и горите, след необходимото обществено обсъждане, да внесе в Народното събрание проект на единен законодателен акт, уреждащ обществените отношения в земеползването – относно собствеността, ползването, опазването и управлението на земеделските земи в България. Целта е да се гарантира защита на земеделската земя като национално богатство и да се създаде основа за устойчиво развитие на земеделието.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 19 септември 2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:

Димитър Главчев

7103