Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател, заместник-председател, секретар и членове на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, както и процедурата за избор от Народното събрание
14/09/2017

 


РЕШЕНИЕ

за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател, заместник-председател, секретар и членове на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, както и процедурата за избор от Народното събрание

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 93, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание във връзка с чл. 5 и 6 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

РЕШИ:

Приема процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател, заместник-председател, секретар и членове на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, както и процедурата за избор от Народното събрание:

І. Предлагане на кандидати за председател, заместник-председател, секретар и членове на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

1. Предложения за председател, заместник-председател, секретар и членове на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия се правят от парламентарни групи. Предложенията се внасят в писмена форма до Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред чрез председателя на Народното събрание в 14-дневен срок от приемането на тези процедурни правила от Народното събрание.

2. Предложенията се придружават с писмени мотиви, които аргументират високите професионални и нравствени качества, както и обществения авторитет и доверие на кандидата. Към предложението се прилагат следните документи:

а) писмено съгласие на кандидата по образец съгласно приложение № 1 към решението;

б) подробна автобиография;

в) заверено от кандидата копие от диплома за завършено висше образование;

г) декларация за обстоятелствата и данните по чл. 5, ал. 3 и 4 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия съгласно приложение № 2;

д) свидетелство за съдимост и медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

е) писмено съгласие на кандидата по чл. 27, ал. 2 по Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия по образец съгласно приложение № 3 – в два екземпляра;

ж) писмено съгласие за извършване на проучване за надеждност по Закона за защита на класифицираната информация съгласно приложение № 3.

3. Когато кандидатът не притежава валидно разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво на класификация „Строго секретно“, към предложението освен документите по т. 2 се прилагат:

а) служебна бележка от Националната следствена служба, удостоверяваща липсата на образувани предварителни производства за извършени умишлени престъпления от общ характер – чл. 147, ал. 1, т. 1, буква „г“ от Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация;

б) нотариално заверена декларация по чл. 74, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс – чл. 147, ал. 1, т. 1, буква „д“ от Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация;

в) за извършване на проучване за надеждност по Закона за защита на класифицираната информация с ниво на класификация „Строго секретно“ – попълнен въпросник по образец – приложение № 2 към чл. 47 и 48 от Закона за защита на класифицираната информация.

II. Публично оповестяване на документите

1. Предложенията заедно с придружаващите документи по раздел I, т. 2 с изключение на попълнен въпросник по раздел І, т. 3, буква „в“ се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание не по-късно от 7 дни преди изслушването. Публикуването на предложенията и документите се извършва в съответствие с изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и Закона за защита на личните данни.

2. Юридически лица с нестопанска цел и професионални организации, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, могат да представят на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред становища за кандидатите, включващи и въпроси, които да им бъдат поставени, в срок не по-късно от 3 дни преди изслушването на кандидатите.

3. Средствата за масово осведомяване могат да изпращат в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред въпроси към кандидатите, които да им бъдат поставени по време на изслушването, в срок не по-късно от 3 дни преди изслушването на кандидатите.

4. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

5. Становищата и въпросите се изпращат по пощата на адрес: София, пл. Княз Александър I № 1, Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред, или по електронен път на e-mail: kvsor@parliament.bg.

6. Становищата и въпросите се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация.

III. Извършване на проверка по Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

1. Кандидатите за председател, заместник-председател, секретар и членове на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия се проверяват относно обстоятелствата и данните по чл. 5, ал. 4, т. 2, 3 и 4 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

2. Исканията за извършване на проверката по т. 1 се правят от председателя на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред до Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, службите за сигурност и службите за обществен ред по смисъла на § 1, т. 1 и 2 от Закона за защита на класифицираната информация.

3. Резултатите от проверката се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание при спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и Закона за защита на личните данни.

IV. Извършване на проверка за разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво на класификация „Строго секретно“

1. В случай че кандидатите не притежават валидно разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво „Строго секретно“, председателят на Комисията по вътрешна сигурност изпраща в Държавна агенция „Национална сигурност“ попълнени документи на кандидатите за извършване на проучване за надеждност.

2. Държавна агенция „Национална сигурност“ извършва специално проучване по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация в 14-дневен срок.

V. Изслушване на допуснатите кандидати

1. В 14-дневен срок от внасяне на документите по чл. 6 от Закона за достъп и разкриване на документите за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред проверява обстоятелствата по чл. 5, ал. 4, т. 2, 3 и 4 от същия закон.

2. В 7-дневен срок от получаване на информацията по чл. 6, ал. 2 и 3 от Закона за достъп и разкриване на документите за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред проверява представените документи и дали кандидатите отговарят на изискванията за заемане на съответната длъжност.

3. Изслушването на кандидатите, които отговарят на изискванията, се провежда в 7-дневен срок от приключване на проверката по т. 2 в открито заседание на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, което се излъчва в реално време чрез интернет страницата на Народното събрание.

4. Кандидатите се представят от вносителите на предложенията по азбучен ред на собствените имена на кандидатите за председател, заместник-председател, секретар и членове в изложение до 3 минути. Представянето включва и данни за специфичната подготовка, мотивацията, публичната репутация и обществената подкрепа за кандидата.

5. На всеки кандидат се дава възможност да представи концепцията си за работа като председател, заместник-председател, секретар или член на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия в изложение до 7 минути.

6. Председателят на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред представя в резюме постъпилите при условията и реда на раздел II, т. 2 и 3 становища и въпроси.

7. Отговор на кандидата по представените становища и поставените въпроси – до5 минути.

8. Народните представители могат да задават въпроси към кандидата. Времето за изложение на въпросите е до 2 минути.

9. На всеки кандидат се предоставя право на отговор след изчерпване на зададените въпроси към него. Времето за отговор е до 5 минути.

10. От изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание.

11. Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред изготвя по смисъла на чл. 93, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание доклад от изслушването, в който са представени кандидатите, и го внася в Народното събрание. Ако са изслушани няколко кандидати за съответната длъжност, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред прилага към доклада списък на кандидатите, участвали в изслушването, подредени по азбучен ред на собствените им имена. Към доклада се прилага и проект на решение за избор на всеки кандидат за съответната длъжност в Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

VI. Избор на председател, заместник-председател, секретар и членове на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия от Народното събрание

1. Заседанието се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание. С решение на Народното събрание на заседанието присъстват предложените кандидати.

2. Народното събрание изслушва доклада на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.

3. Провеждат се разисквания по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

4. Народното събрание избира поотделно председателя на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, заместник-председателя, секретаря и шестима членове.

5. Гласуването е явно чрез компютризираната система за гласуване. В случай че има няколко кандидати за една длъжност, гласуването се извършва по азбучен ред на собствените имена на кандидатите, освен ако Народното събрание реши друго.

6. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. Ако няколко кандидати за една длъжност са получили повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители, избран е кандидатът, получил най-много гласове „за“. В случай че двама или повече кандидати за една длъжност са получили равен брой гласове, се провежда повторно гласуване между тях.

7. Когато никой от кандидатите за съответната длъжност не получи необходимите гласове, се провежда повторно гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове „за“.

8. Ако и при повторното гласуване никой от кандидатите за съответната длъжност не получи необходимите гласове, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 20 септември 2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:

Димитър Главчев

Приложение № 1

към Решението

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/ата ……………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………, с ЕГН …………………………….,

л.к. № ………………., изд. на ……………………….. от МВР ……………………………………,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

съм съгласен/на да бъда предложен/а за длъжността           на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

Дата: …………………………….                         Декларатор:………………………………

 

Приложение № 2

към Решението

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 5, ал. 3 и 4 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

Долуподписаният/ата ……………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………, с ЕГН …………………………….,

л.к. № ………………., изд. на ……………………….. от МВР ……………………………………,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Имам/Нямам българско гражданство.

Имам/Нямам висше образование.

Имам/Нямам постоянно местожителство в страната.

Имам/Нямам валидно разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво на класификация „Строго секретно“.

Не съм/Съм осъждан за умишлено престъпление от общ характер.

Не съм/Съм бил щатен или нещатен служител на ДС и на РА на БНА и на техните предшественици и правоприемници за периода от 9 септември 1944 г. до 16 юли 1991 г.

Не съм/Съм бил секретен сътрудник на ДС и на РА на БНА и на техните предшественици и правоприемници за периода от 9 септември 1944 г. до 16 юли 1991 г.

Не съм бил/Съм бил щатен или нещатен служител, служител под прикритие и сътрудник на службите за сигурност и на службите за обществен ред.

Не съм/Съм на изборна длъжност в орган на държавната власт или местното самоуправление.

Не съм/Съм на изборна длъжност в ръководни или контролни органи или които представляват политически партии, организации, коалиции, професионални и съсловни организации, съгласно съдебното решение за регистрация.

Не съм/Съм нает по трудово или служебно правоотношение.

При наличие на несъвместимост с изискванията по чл. 5, ал. 4, т. ... от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия в 7-дневен срок от избирането ми ще предприема действие по освобождаването ми от заеманата от мен длъжност.

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: …………………………….                         Декларатор:………………………………

Приложение № 3

към Решението

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 27, ал. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия и чл. 43 от Закона за защита на класифицираната информация

Долуподписаният/ата ……………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………, с ЕГН …………………………….,

л.к. № ………………., изд. на ……………………….. от МВР ……………………………………,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Съм съгласен/Не съм съгласен да ми бъде извършена предварителна проверка за установяване на принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

Съм съгласен/Не съм съгласен да ми бъде извършено проучване за надеждност за достъп до класифицирана информация с ниво на класификация „Строго секретно“.

Дата: …………………………….                         Декларатор:………………………………

7095