Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит на допълнителните разходи/трансфери по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, одобрени с постановления на Министерския съвет, за периода от 01 януари 2017 г. до 31 януари 2018 г.
01/02/2018

 


РЕШЕНИЕ

за възлагане на Сметната палата да извърши одит за съответствието на допълнителните разходи/трансфери по бюджетите на първо­степенните разпоредители с бюджет, одобрени с постановления на Министерския съвет, за периода от 1 януари 2017 г. до 31 януари 2018 г.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 7, ал. 1 от Закона за Сметната палата

РЕШИ:

1. Възлага на Сметната палата на Република България да извърши одит за съответствието на допълнителните разходи/трансфери по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, одобрени с постановления на Министерския съвет, за периода от 1 януари 2017 г. до 31 януари 2018 г.

2. Срокът на извършване на одита е до 1 юни 2018 г.

3. Срокът за внасяне в Народното събрание на окончателния доклад на Сметната палата е 30 юни 2018 г.

Решението е прието от 44-то Народно съб­рание на 23 февруари 2018 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева

2119