Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите в Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика и за избор на заместник-председател и трима членове на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
16/03/2018

 


РЕШЕНИЕ

за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите в Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика и за избор на заместник-председател и трима членове на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 8, ал. 6 във връзка с чл. 9 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и чл. 93 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Приема процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите в Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика и за избор на заместник-председател и трима членове на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

І. Предлагане на кандидати и представяне на документите на кандидатите за заместник-председател и трима членове на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

1. Предложенията за кандидати за заместник-председател и трима членове на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество се правят от председателя на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Предложенията се внасят в писмена форма чрез деловодството на Народното събрание до Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика в 7-дневен срок от приемането на тези правила от Народното събрание.

2. Предложенията съдържат писмени мотиви, в които се обосновават високите професионални и нравствени качества на кандидатите. Към предложенията се прилагат следните документи:

– писмено съгласие на кандидата да бъде предложен за длъжността по образец – приложение № 1 или № 2 към решението;

– писмено съгласие на кандидата по чл. 27, ал. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия по образец – приложение № 3 към решението;

– подробна професионална автобиография;

– копие от документи за завършено висше юридическо или икономическо образование, както и удостоверение за юридическа право­способност – за заместник-председател;

– копие от документи за завършено висше образование с образователно-квалификацион­на степен „магистър“ – за членове;

– свидетелство за съдимост;

– документи, удостоверяващи, че кандидатът отговаря на изискванията за стаж съгласно чл. 8, ал. 3 и 4 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

3. В 7-дневен срок от публикуването на кандидатурите всеки кандидат представя на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика:

– писмена концепция за работата си като член на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на хартиен и електронен носител;

– декларация за несъвместимост по образец, утвърден от органа по избора – приложение № 4 към решението;

– декларация за имущество и интереси по образец, утвърден от КПКОНПИ – приложение № 5.

II. Публично оповестяване на документите

1. Предложенията заедно с документите по раздел I се публикуват в срок до два работни дни от получаването им на интернет страницата на Народното събрание.

2. Публикуването на предложенията и документите се извършва в съответствие със Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация.

3. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, висши училища и научни организации могат да представят на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Становищата и въпросите се изпращат по пощата на адрес: София, пл. Княз Александър I № 1, Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика, или по електронен път на електронна поща: anticorruption@parliament.bg, не по-късно от седем дни преди изслушването на кандидатите. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

4. Становищата и въпросите се публикуват в срок до три дни след получаването им на интернет страницата на Народното събрание при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

III. Извършване на предварителна проверка по Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

1. Кандидатите се проверяват за принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Искането за извършване на предварителна проверка по чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия се прави от председателя на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика.

2. Резултатите от проверката се публикуват на интернет страницата на Народното събрание.

IV. Проверка за допускане на кандидатите до изслушване

1. Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика на отделно заседание, предхождащо изслушването, проверява дали са представени всички необходими документи и дали предложените кандидати отговарят на изискванията за заемане на длъжността заместник-председател и членове на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

2. Когато Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика установи, че кандидатът не е представил всички необходими документи, тя го уведомява, че може да ги представи в срок от 5 дни от уведомяването.

3. До изслушване не се допускат кандидати, които не са представили документите по раздел I или не отговарят на изискванията по чл. 8, ал. 3 и 4 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

4. След извършване на проверката Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика изготвя списък на кандидатите за заместник-председател и членове на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, които са допуснати до изслушване. Списъкът се изготвя по азбучен ред на собствените имена на кандидатите за заместник-председател и членове на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и се публикува на интернет страницата на Народното събрание.

V. Изслушване на допуснатите кандидати за заместник-председател и трима членове на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

1. Изслушването се провежда на открито заседание на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика, което се излъчва в реално време чрез интернет страницата на Народното събрание.

2. Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика изслушва само допуснатите кандидати по поредността им в списъка.

3. Председателят на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество представя кандидата в изложение до 2 минути.

4. На кандидата се дава възможност да допълни данни от професионалната си биография и да представи концепцията си за работа като заместник-председател или член на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество в изложение до 15 минути за всеки кандидат.

5. Народните представители могат да задават въпроси към кандидата, включително и такива от становищата, постъпили от юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, висши училища и научни организации. Времето за изложение на въпросите е до 2 минути.

6. На всеки кандидат се предоставя право на отговор след задаването на въпрос към него. Времето за отговор на всеки въпрос е до 2 минути.

7. От изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на интернет страницата на Народното събрание.

8. Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика внася в Народното събрание подробен и мотивиран доклад от изслушването, към който се прилага списък на кандидатите, участвали в изслушването, подреден по азбучен ред на собствените им имена. Към доклада се прилагат и проекти на решение за избор на заместник-председател и членове на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

VI. Избор на заместник-председател и трима членове на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

1. Заседанието се излъчва в реално време чрез интернет страницата на Народното съб­рание. С решение на Народното събрание на заседанието може да присъстват допуснатите кандидати.

2. Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика представя доклад от проведеното изслушване.

3. Кандидатите се представят от председателя на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество по поредността им, определена в списъка на кандидатите за заместник-председател и членове на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, изготвен по азбучен ред на собствените имена, в изложение до 2 минути.

4. Провеждат се разисквания по представените кандидатури по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

5. Гласуването се извършва поотделно за всеки кандидат по поредността, определена в списъка на кандидатите.

6. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители.

7. Ако кандидатът не получи необходимите гласове, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 21 март 2018 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева

Приложение № 1

към Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите в Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика и за избор на заместник-председател и трима членове на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/ата ................................................. ,

ЕГН …………………, л. к. № ................................................... ,

изд. на …...…………… от МВР .............................................. ,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

съм съгласен/на да бъда предложен/а за заместник-председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Декларатор: .....................

Приложение № 2

към Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите в Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика и за избор на заместник-председател и трима членове на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/ата ................................................. ,

ЕГН …………………, л. к. № ................................................... ,

изд. на …...…………… от МВР .............................................. ,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

съм съгласен/на да бъда предложен/а за член на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Декларатор: ....................

Приложение № 3

към Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите в Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика и за избор на заместник-председател и трима членове на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/ата ................................................. ,

ЕГН …………………, л. к. № ................................................... ,

изд. на …...…………… от МВР .............................................. ,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

съм съгласен/на да ми бъде извършена предварителна проверка за установяване на принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

Декларатор: ....................

Приложение № 4

към Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите в Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика и за избор на заместник-председател и трима членове на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/ата ................................................. ,

ЕГН …………………, л. к. № ................................................... ,

изд. на …...…………… от МВР .............................................. ,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

при наличие на основания за несъвместимост по чл. 10, ал. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество в едномесечен срок от избора ще предприема необходимите действия по реда на чл. 10, ал. 4 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Декларатор: ....................

Приложение № 5

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
КПКОНПИ


Вх. №/год.(Попълва се служебно)ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ

ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 2

ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО


Име:


 


Месторабота:


 


Длъжност:


 Данни за декларатора: (Данните от колона 2 не се публикуват.)

1


2


 

(Име – собствено, бащино, фамилно)


ЕГН:


 


 

(месторабота)


Л. К. №

Изд. от


 


 

(длъжност)


Постоянен адрес:


 Данни за съпруга/та и за лицата, с които се намират във фактическо съжителство на съпружески начала:1


2


 

(Име – собствено, бащино, фамилно)


ЕГН:


 Декларирам, че: – съм във фактическа раздяла;

                         – не живея заедно със съпруга (та) си и нямаме общо домакинство: и няма да декларирам неговото (нейното) имущество и доходи на основание чл. 37, ал. 5 от закона;

                         – фактическо съжителство на съпружески начала;

                         – не желая да бъде публикувана информацията относно лицето, с което се намирам във фактическо съжителство на съпружески начала, и относно имуществото и доходите на това лице на основание чл. 37, ал. 7 от закона.

Данни за ненавършилите пълнолетие деца: (Данните от колона 2 не се публикуват.)


(Име – собствено, бащино, фамилно)


ЕГН


Гражданство


 


1


2


3


1.


 


 


 


2.


 


 


 


3.


 


 


 Декларирам, че: – не упражнявам родителски права по отношение на ненавършилите пълнолетие деца.

ДЕКЛАРИРАМ:


Е Ж Е Г О Д Н А


Следното имущество по чл. 37, ал. 1, т. 1 – 14 от ЗПКОНПИ към датата на встъпване в длъжност

като:

акт за встъпване:

№ …………..………………...

в …...................….……………


Придобитото имущество, получените доходи, дадени обезпечения и направените разходи по чл. 37 от ЗПКОНПИ през предходната календарна год. от год. 01.01. – 31.12.20….. г.

…………………………................…….

…………………................…………….


Следното имущество по чл. 37, ал. 1, т. 1 – 14 от ЗПКОНПИ към датата на освобождаването ми

от длъжност:

акт за освобождаване:

№ ………...............……………………..

от .................…………………………….Забележка:

          – Колона 1 се попълва при встъпване в длъжност, като се изписват номер и дата на акта за встъп­ване. Не се попълват колони 2 и 3.

          –  Колона 2 се попълва, когато лицето подава ежегодна декларация до 15 май, докато лицето заема съответната длъжност. Не се попълват колони 1 и 3.

          – Колона 3 се попълва при освобождаване от длъжност, като се изписват номер и дата на акта за освобождаване. Не се попълват колони 1 и 2.

І. Недвижимо имущество:

1. Право на собственост и ограничени вещни права:

                                                        Нямам нищо за деклариране.                                           Таблица № 1

 


Вид на имота

(правото)


Местонахождение


Община


Площ

кв. м


Разгъната застроена площ – кв. м


Година на придобиване


Собственик


Цена  на придобиване

(лв.)


Правно осно-

вание за придо-

биване


Произход на сред-

ствата


Име:

Собствено, бащино,  фамилно


Идеална част


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


1.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


2.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 1.а. Земеделски земи и гори:

                                                             Нямам нищо за деклариране.                                   Таблица № 1.1

 


Вид на имота

(правото)


Местонахождение


Община


Площ

декара


Разгъната застроена площ – кв. м


Година на придобиване


Собственик


Цена  на придобиване

(лв.)


Правно осно-

вание за придо-

биване


Произход на сред-

ствата


Име:

Собствено, бащино,  фамилно


Идеална част


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


1.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


2.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 1.б. Чуждо недвижимо имущество:

                                                             Нямам нищо за деклариране.                                   Таблица № 1.2

 


Вид на имота

(правото)


Местонахождение


Община


Площ

декара


Разгъната застроена площ – кв. м


Година на сключване на договора


Ползвател


Цена по договор

(лв.)


Правно осно-

вание за ползване


Произход на сред-

ствата


Име:

Собствено, бащино,  фамилно


Идеална част


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


1.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


2.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 2. Прехвърляне на имоти през предходната година:

                                                             Нямам нищо за деклариране.                                    Таблица № 2

 


Вид на имота

 


Место-

нахождение


Община


Площ

кв. м

(декара)


Разгъната застроена площ – кв. м


Собственик


Цена  на сделката  (лв.)


Правно основание за отчуждаване на имота


Име:

Собствено,  бащино,  фамилно


Идеална част


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


1.


 


 


 


 


 


 


 


 


 II. Моторни сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства

1. Моторни сухопътни превозни средства:

                                                             Нямам нищо за деклариране.                                    Таблица № 3


 


Вид на превозното средство


Марка на

превозното

средство


Цена на  придобиване

(лв.)


Година на придобиване


Собственик


Правно  осно-

вание за придо-

биване


Произход на сред-

ствата


Име: собствено, бащино,

фамилно


Идеална част


1


2


3


4


5


6


7


8


9


1.


 


 


 


 


 


 


 


 2. Земеделска и горска техника:

                                                             Нямам нищо за деклариране.                                    Таблица № 3.1


 


Вид на земеделската или горската техника


Марка на

техниката


Цена на  придобиване

(лв.)


Година на придобиване


Собственик


Правно  осно-

вание за придо-

биване


Произход на сред-

ствата


Име: собствено, бащино, фамилно


Идеална част


1


2


3


4


5


6


7


8


9


1.


 


 


 


 


 


 


 


 3. Водни и въздухоплавателни превозни средства:

                                                             Нямам нищо за деклариране.                                    Таблица № 4


 


Вид на превозното средство


Марка на

превозното

средство


Цена на  придобиване

(лв.)


Година на придобиване


Собственик


Правно  осно-

вание за придо-

биване


Произход на сред-

ствата


Име: собствено, бащино,  фамилно


Идеална част


1


2


3


4


5


6


7


8


9


1.


 


 


 


 


 


 


 


 4. Други превозни средства, които подлежат на регистрация по закон:

                                                             Нямам нищо за деклариране.                                    Таблица № 5


 


Вид на  превозното средство


Марка на

превозното

средство

 


Цена на  придобиване

(лв.)


Година на придобиване


Собственик


Правно  осно-

вание за придо-

биване


Произход на сред-

ствата


Име: собствено, бащино,  фамилно


Идеална част


1


2


3


4


5


6


7


8


9


1.


 


 


 


 


 


 


 


 5. Чужди моторни сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства на стойност над 10 000 лв.:

                                                             Нямам нищо за деклариране.                                    Таблица № 6


 


Вид на  превозното средство


Марка на

превозното

средство

 


Цена по  договор

(лв.)


Година на сключване на договора


Ползвател


Правно  осно-

вание за ползване


Произход на сред-

ствата


Име: собствено, бащино,

фамилно


Идеална част


1


2


3


4


5


6


7


8


9


1.


 


 


 


 


 


 


 


 6. Прехвърляне на притежаваните моторни сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства през предходната година:

                                                             Нямам нищо за деклариране.                                    Таблица № 7
 


Вид на  превозното средство


Марка на

превозното

средство

 


Цена на  отчуждаването

(лв.)


Собственик


Произход на сред-

ствата


Име: собствено, бащино, фамилно


Идеална част


1


2


3


4


5


6


7


1.


 


 


 


 


 


 III. Парични суми, вземания и задължения над 10 000 лв. в местна или чуждестранна валута

1. Парични средства – налични и по банкови влогове (депозити) – общо над 10 000 лв.

1.1. Налични парични средства:

                                                             Нямам нищо за деклариране.                                    Таблица № 8


 


Размер на  средствата


Вид на валутата


Равностойност  в лв.


Собственик

Име: собствено, бащино, фамилно


Произход  на средствата


1


2


3


4


5


6


1.


 


 


 


 


 


2.


 


 


 


 


 1.2. Банкови влогове (депозити):

                                                             Нямам нищо за деклариране.                                    Таблица № 9


 


Размер на сред-

ствата


Вид на  валутата


Равно-

стойност

в лв.


Титуляр на влога

Име: собствено, бащино, фамилно


В страната


В чужбина


Произход на сред-

ствата


1


2


3


4


5


6


7


8


1.


 


 


 


 


 


 


 


2.


 


 


 


 


 


 


 2. Вземания над 10 000 лв:

                                                             Нямам нищо за деклариране.                                    Таблица № 10


 


Вид на  взема-

нето


Размер на взема-

нето


Вид на валутата


Равно-

стойност в лв.


Титуляр на вземането

Име: собствено, бащино, фамилно


Правно  основание за вземането


От местни лица


От чужде-

странни лица


1


2


3


4


5


6


7


8


9


1.


 


 


 


 


 


 


 


 


2.


 


 


 


 


 


 


 


 3. Задължения над 10 000 лв.:

                                                             Нямам нищо за деклариране.                                    Таблица № 11 


Вид на  задъл-

жението


Размер на  задъл-

жението


Вид на валутата


Равно-

стойноств лв.


Титуляр на задължението

Име: собствено, бащино, фамилно


Правно  осно-

вание за задъл-

жението


Към банки


Към физи-

чески и юриди-

чески

лица


1


2


3


4


5


6


7


8


9


1.


 


 


 


 


 


 


 


 IV. Вложения в инвестиционни и пенсионни фондове и еквивалентни форми на спестявания и инвестиции, ако общата им стойност надвишава 10 000 лв., както и налични ценни книги, дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества и финансови инструменти по чл. 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти

1. Вложения в инвестиционни и пенсионни фондове и еквивалентни форми на спестявания и инвестиции, ако общата им стойност надвишава 10 000 лв.:

                                                             Нямам нищо за деклариране.                                    Таблица № 12


 


Размер на вложе-

нията


Вид на валутата


Равно-

стойност в лв.


Титуляр на вложението

Име: собствено, бащино, фамилно


В страната


В чужбина


Произход на

сред-

ствата


1


2


3


4


5


6


7


8


1.


 


 


 


 


 


 


 


2.


 


 


 


 


 


 


 2. Ценни книги и финансови инструменти по чл. 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти:

                                                             Нямам нищо за деклариране.                                    Таблица № 13

 


Вид на

ценните

книги/

финансови инструменти


Брой на ценните

книги/

финансови инструменти


Поверени на  инвест. посредник


Еми-

тент


Цена на придо-

биването

(лв.)


Собственик или  титуляр на правото

Име: собствено,  бащино, фамилно


Правно осно-

вание за придо-

биването


Произход на сред-

ствата


Ценни книги или фин.инстр.


и/или пари


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


1.


 


 


 


 


 


 


 


 


 3. Дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества:

                                                             Нямам нищо за деклариране.                                    Таблица № 14 


Вид на иму-

ществото


Размер на дяловото участие


Наиме-

нование на дружест-

вото


Седалище


Стойност на дяловото участие


Собственик или  титуляр на правото

Име: собствено,  бащино, фамилно


Правно  осно-

вание за придо-

биването


Произход на

сред-

ствата


1


2


3


4


5


6


7


8


9


1.


 


 


 


 


 


 


 


  

4. Прехвърляне на дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества:

                                                             Нямам нищо за деклариране.                                    Таблица № 15
 


Вид на имуществото


Размер на дяловото участие


Наименование на дружест-

вото


Седалище


Цена на дяловото отчуждаване  (лв.)


Прехвърлител

Име: собствено,  бащино, фамилно


Правно основание за отчужда-

ването


1


2


3


4


5


6


7


8


1.


 


 


 


 


 


 


 V. Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 1000 лв., и трудови доходи, получени през предходната календарна година:

                                                                       Таблица № 16

 


Видове доход от:


Размер на дохода


На декларатора


На съпруга/та и на лицето при факт.съжителство на  съпружески начала


1


2


3


4


 


І. Облагаем доход от:


 


 


1.


Годишна данъчна основа от трудови доходи


 


 


2.


Годишна данъчна основа за доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност


 


 


3.


Годишна данъчна основа за доходи от стопанска дейност като едноличен търговец


 


 


4.


Годишна данъчна основа за доходи от друга стопанска дейност


 


 


5.


Годишна данъчна основа за доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество


 


 


6.


Годишна данъчна основа за доходи от прехвърляне на права или имущество


 


 


7.


Годишна данъчна основа за доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ


 


 


 


II. Други доходи извън посочените в т. I


 


 


 


Доходи от непреработена растителна и животинска продукция от регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители.


 


 


1.


 


 


 


2.


 


 


 


3.


 


 


 


4.


 


 


 


5.


 


 


 


 


III. Всичко:


0


0VІ. Дадени обезпечения и направени разходи от или в полза на декларатора, неговия съпруг (съпруга), лица при фактическо съжителство на съпружески начала или ненавършилите пълнолетие деца с тяхно съгласие, когато те не са платени със собствени средства, с публични средства или със средства на институцията, в която заемат длъжността:

1. Дадени обезпечения от или в полза на декларатора, неговия съпруг (съпруга), лица при фактическо съжителство на съпружески начала или ненавършилите пълнолетие деца с тяхно съгласие:

                                                             Нямам нищо за деклариране.                                    Таблица № 17

 


Вид на обезпечението


Размер на

обезпечението


Характер на обезпечението


От декларатора


В полза на декларатора


От съпруг(а), лица при факт. съжителство на съпружески начала или ненавършили пълнолетие деца


В полза на съпруг(а), лица при факт. съжителство на съпружески начала или ненавършили пълнолетие деца


1


2


3


4


5


6


7


1.


 


 


 


 


 


 


2.


 


 


 


 


 


 2. Направени разходи от или в полза на декларатора, неговия съпруг (съпруга), лица при фактическо съжителство на съпружески начала или ненавършилите пълнолетие деца с тяхно съгласие, когато те не са платени със собствени средства или със средства на институцията, в която заемат длъжността:

                                                             Нямам нищо за деклариране.                                    Таблица № 18 


Вид на разхода


Размер на разхода


Вид на валутата


Равно-

стойност в лв.


 


В полза на декларатора


За чия сметка е направен разходът


В полза на съпруг/а, лица при факт. съжит. на съпруж. начала или ненавършили пълнолетие деца


За чия сметка е направен разходът


1


2


3


4


5


6


7


8


9


2.1.


Обучение:


 


 


 


 


 


 


 


2.1.1.


 


 


 


 


 


 


 


 


2.1.2.


 


 


 


 


 


 


 


 


2.1.3.


 


 


 


 


 


 


 


 


2.2.


Пътуване извън страната:


 


 


 


 


 


 


 


2.2.1.


 


 


 


 


 


 


 


 


2.2.2.


 


 


 


 


 


 


 


 


2.2.3.


 


 


 


 


 


 


 


 


2.2.4.


 


 


 


 


 


 


 


 


2.3.


Други плащания с единична цена над 1000 лв.:


 


 


 


 


 


 


 


2.3.1.


 


 


 


 


 


 


 


 


2.3.2.


 


 


 


 


 


 


 


 


2.3.3.


 


 


 


 


 


 


 


 


2.4.


Разходи за обучения извън случаите по т. 10, в т.ч. в полза на лицата по ал. 4, чиято еднократна стойност надхвърля 1000 лв.


 


 


 


 


 


 


 


2.4.1.


 


 


 


 


 


 


 


 


2.4.2.


 


 


 


 


 


 


 


 VІІ. Участие в търговски дружества, в органи на управление или контрол на търговски дружества, на юридически лица с нестопанска цел или на кооперации, както и извършване на дейност като едноличен търговец към датата на избирането или назначаването или 12 месеца преди датата на избирането или назначаването:

1. Към датата на избирането или назначаването ми на длъжност:

1.1. Имам участие в следните търговски дружества:

                                                             Нямам нищо за деклариране.                                    Таблица № 19
 


Дружество


Размер на дяловото участие


1.


 


  

1.2. Съм управител или член на орган на управление или контрол на търговски дружества, на юридичес­ки лица с нестопанска цел или на кооперации:

                                                             Нямам нищо за деклариране.                                    Таблица № 20
 


Дружество


Участие


1.


 


 1.3. Развивам дейност като едноличен търговец:

                                                             Нямам нищо за деклариране.                                    Таблица № 21
 


Наименование на ЕТ


Предмет на дейност


1.


 


 2. Дванадесет месеца преди датата на избирането или назначаването ми на длъжност:

2.1. Имам участие в следните търговски дружества:

                                                             Нямам нищо за деклариране.                                    Таблица № 22
 


Дружество


Размер на дяловото участие


1.


 


 2.2. Съм управител или член на орган на управление или контрол на търговски дружества, на юридически лица с нестопанска цел или на кооперации:

                                                             Нямам нищо за деклариране.                                    Таблица № 23
 


Дружество


Участие


1.


 


 2.3. Развивам дейност като едноличен търговец:

                                                             Нямам нищо за деклариране.                                    Таблица № 24
 


Наименование на ЕТ


Предмет на дейност


1.


 


 VІІІ. Договори с лица, които извършват дейност в области, свързани с вземаните от лицето, заемащо висша публична длъжност, решения в кръга на неговите правомощия или задължения по служба:

                                                             Нямам нищо за деклариране.                                    Таблица № 25
 


Трите имена на лицето, с което е сключен договорът


Предмет на договора


1.


 


 ІХ. Данни за свързани лица, към дейността на които лицето, заемащо висша публична длъжност, има частен интерес:

                                                             Нямам нищо за деклариране.                                    Таблица № 26
 


Трите имена на лицето


Област на дейност на свързаните лица


1.


 


 Дата: …………………… г.        Декларатор: …….............…………

(подпис)

3155