Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за изменение на Решение за привеждане на акта за създаване на Висшето военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров" в съответствие със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и Закона за висшето образование
26/03/2018

 


РЕШЕНИЕ

за изменение на Решение за привеждане на акта за създаване на Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ в съответствие със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и Закона за висшето образование (ДВ, бр. 62 от 2002 г.)

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 93, ал. 1 и 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България във връзка с чл. 16, ал. 1 от Закона за висшето образование

РЕШИ:

1. Точки 1 и 2 се изменят така:

„1. Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ е структура на пряко подчинение на министъра на отбраната – държавно висше военно училище, със седалище в гр. Варна и има свое знаме, печат и празник – 9 януари.

2. Предметът на дейност на Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ включва:

а) обучение на курсанти и военнослужещи за придобиване на висше образование на образователно-квалификационната степен „бакалавър“ в професионално направление „Военно дело“ по специалности от регулираната професия „Офицер на тактическо ниво на управление“, както и по специалности от други акредитирани професионални направления;

б) обучение за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“ по други акредитирани професионални направления;

в) обучение за придобиване на висше образование на образователна и научна степен „доктор“ по акредитирани докторски програми;

г) обучение за повишаване на квалификацията;

д) специализирано обучение, придобиване на квалификация и професионална подготовка на военнослужещи, цивилни служители, служители от други министерства и ведомства и на граждани при условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната;

е) извършване на научноизследователска и иновационна дейност, и на приложни изследвания;

ж) развитие на научно-производствена, издателска, спортна, културна и стопанска дейност, свързана с основната дейност на Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ и реализацията на създаваните от него научноизследователски резултати и други обекти на интелектуалната собственост;

з) други дейности, предвидени в закон, в акт на Министерския съвет или възложени от министъра на отбраната.“

2. Точки 7, 8 и 9 се изменят така:

„7. Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ включва в структурата си: командване, основни, административни и обслужващи звена.

8. Академичният съвет предлага на министъра на отбраната чрез началника на Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ за утвърждаване:

а) длъжностното разписание на Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“;

б) спомагателното длъжностно разписание на Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ за цивилни служители за сметка на собствените приходи;

в) решенията за откриване, преобразуване и закриване на департаменти, катедри, научни секции, административни и обслужващи звена във Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“;

г) учебните планове по специалностите от професионално направление „Военно дело“ съгласувано с министъра на образованието и науката;

д) квалификационните характеристики по специалностите от професионално направление „Военно дело“.

9. Началникът на Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ е военнослужещ, който може да е и хабилитирано лице. Той се назначава и освобождава от длъжност при условията и по реда на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Неговите правомощия не се прекратяват с изтичането на мандата на Общото събрание.“

3. Точки 11 и 12 се изменят така:

„11. Правилникът за устройството и дейността на Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ се издава от министъра на отбраната.

12. Министърът на отбраната представя на министъра на образованието и науката за внасяне в Министерския съвет предложение за утвърждаване с акт на Министерския съвет на броя на приеманите за обучение във Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ курсанти и военнослужещи за придобиване на висше образование на образователно-квалификационната степен „бакалавър“ в професионално направление „Военно дело“ по специалности от регулираната професия „Офицер на тактическо ниво на управление“ от компетентността на Министерския съвет.“

4. Създават се точки 13 – 16:

„13. Министърът на отбраната по предложение на Академичния съвет представя на министъра на образованието и науката за внасяне в Министерския съвет предложение за утвърждаване с акт на Министерския съвет на:

а) броя на приеманите за обучение във Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ студенти и докторанти – от компетентността на Министерския съвет;

б) размера на таксите за кандидатстване и обучение на студентите и докторантите по буква „а“.

14. Министърът на отбраната по предложение на Академичния съвет, внесено от началника на Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“, открива процедури за заемане от военнослужещи на:

а) свободни академични длъжности във Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ при условията и по реда на Закона за развитието на академичния състав в Република България, като допълнителните изисквания за заемането им се определят в Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;

б) свободни длъжности „преподавател“, „старши преподавател“, „инструктор“ и „старши инструктор“ във Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ при условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната.

15. Министърът на отбраната или оправомощено от него длъжностно лице по предложение на Академичния съвет, внесено от началника на Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“:

а) назначава на академични длъжности във Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ военнослужещи при условията и по реда на действащото законодателство;

б) назначава военнослужещи на длъжности „преподавател“, „старши преподавател“, „инструктор“ и „старши инструктор“ във Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ при условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната;

в) освобождава военнослужещи от академични длъжности във Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ в случаите и при условията и по реда, определени в Закона за развитието на академичния състав в Република България и в Закона за висшето образование.

16. Министърът на отбраната по предложение на Академичния съвет, внесено от началника на Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“:

а) утвърждава теми за редовна и задочна докторантура във Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“;

б) открива процедури за прием на редовни и задочни докторанти във Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ в рамките на утвърдения с акт на Министерския съвет брой при условията и по реда на Закона за развитието на академичния състав в Република България и Правилника за устройството и дейността на Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“;

в) зачислява за обучение лицата, приети за редовни и задочни докторанти по буква „б“;

г) зачислява военнослужещи и цивилни служители във Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ за докторанти чрез самостоятелна подготовка.“

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 25 април 2018 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

4409