Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на член на Комисията за енергийно и водно регулиране
26/04/2018

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на член на Комисията за енергийно и водно регулиране

Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 11, ал. 2 и 3 и чл. 12, ал. 1, т. 2, буква „б“ от Закона за енергетиката, като взе предвид жребия за обновяване на Комисията за енергийно и водно регулиране през първия мандат съгласно § 41 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 17 от 2015 г.; доп., бр. 48 от 2015 г.), проведен от Комисията по енергетика на 4 април 2018 г.,

РЕШИ:

1. Обявява за прекратен мандата на Валентин Димитров Петков.

2. Избира Пенка Маркова Трендафилова за член на Комисията за енергийно и водно регулиране за срок 5 години.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 26 април 2018 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието:Цецка Цачева

4401