Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение по Отчета за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол през 2017 г.
22/06/2018

 


РЕШЕНИЕ

по Отчета за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол през 2017 г.

Народното събрание на основание чл. 84, т. 17 от Конституцията на Република България и чл. 90, ал. 11 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и във връзка с чл. 22д, ал. 1, т. 2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол

РЕШИ:

Приема Отчета за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол през 2017 г.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 11 април 2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева

2897