Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за приемане на Процедурни правила по прилагането на чл. 128 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
10/07/2018

 


РЕШЕНИЕ

за приемане на Процедурни правила по прилагането на чл. 128 от

Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

Народното събрание на основание § 2 от допълнителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Приема следните Процедурни правила по прилагането на чл. 128 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:

1. Министър-председателят представя в рамките на 10 минути доклада на Министерския съвет за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през предходното председателство и за приоритетите на Република България по време на текущото председателство.

2. Изслушват се изказвания от името на парламентарните групи – по 1 представител в рамките на 10 минути, и 1 народен представител, нечленуващ в парламентарна група – в рамките на 2 минути.

3. Присъстващите в пленарната зала членове на Европейския парламент от Република България могат да се изказват при условията по т. 2 – по един представител от името на съответната парламентарна група в Европейския парламент в рамките на 5 минути и 1 независим член на Европейския парламент от Република България в рамките на 2 минути.

4. Отговори на въпроси, поставени в изказванията по т. 2 и 3 от членове на Министерския съвет – в рамките на 10 минути общо.

5. По доклада не се приема решение.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 11 юли 2018 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

6960