Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за предприемане на действия за постигане на споразумение по Дело COMP/B1/AT.39849 - БЕХ Газ
16/07/2018

 


РЕШЕНИЕ

за предприемане на действия за постигане на споразумение по Дело COMP/В1/АТ.39849 – БЕХ Газ

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, като се основава на суверенното си право да гарантира енергийната сигурност и независимост на страната,

РЕШИ:

1. Възлага на министъра на енергетиката да предприеме действия за постигане на споразумение по Дело COMP/В1/АТ.39849 – БЕХ Газ съгласно чл. 9 от Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 г. относно изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в членове 81 и 82 от Договора (ОВ, L 1/1 от 4 януари 2003 г.), като вземе предвид актуалната практика на Европейската комисия по дела със сходен предмет.

2. Решение на Народното събрание от24 ноември 2017 г. за предприемане необходимите действия за приключване на Дело COMP/В1/АТ.39849 – БЕХ Газ (ДВ, бр. 95 от 2017 г.) се прилага, в случай че не се постигне споразумение по т. 1.

3. Възлага на министъра на енергетиката да информира Народното събрание за производството и предприетите по него действия.

4. Възлага на ресорния заместник министър-председател контрола по изпълнение на решението.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 26 юли 2018 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

7348