Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно спазване на изискванията на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост,и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти
Дата 19/09/2018
Входящ номер 854-05-48
Адресат Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 28/09/2018
Дата на отговор Отговорено в зала на 05/10/2018
Текст на питането
Текст на отговор