Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Форма за търсене
Ключова дума в заглавието
№ на документ:
Вид документ:
Област:
Дата на документа:
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на документите - търсене по ключова дума или част от дума. Например, за да намерите документите, касаещи растителната защита, напишете "растител"
  • Търсене на документи по номер - за да търсите документ по съответен номер въведете номера или част от него
  • Разпределение на документите по видове - извеждане на всички документи от даден вид
  • Разпределение на документите по области - извеждане на всички документи от дадена област
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички постъпили в Народното събрание документи - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни документи
Документ Сигнатура Дата
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвета на министрите АКТБ—ЕС във връзка с делегирането на правомощия на Комитета на посланиците АКТБ—ЕС за вземането на решение за приемане на преходни мерки за удължаване на срока на действие на Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС COM(2019) 242 17/05/2019
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) № 1387/2013 за суспендиране на автономните мита по Общата митническа тарифа за определени селскостопански и промишлени продукти ПРИЛОЖЕНИЯ към Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) № 1387/2013 за суспендиране на автономните мита по Общата митническа тарифа за определени селскостопански и промишлени продукти COM(2019) 219 16/05/2019
COM (2019) 310 COM(2019) 310 15/05/2019
COM (2019) 320 COM(2019) 320 15/05/2019
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ за оценката на Седмата програма за действие за околната среда {SWD(2019)181} COM(2019) 233 15/05/2019
JOIN (2019) 9 JOIN(2019) 9 15/05/2019
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Оценка на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН) — 2018 г. {SWD(2019)174} COM(2019) 228 14/05/2019
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в Международното партньорство за сътрудничество в областта на енергийната ефективност (IPEEC) по отношение на удължаването на срока на действие на Мандата на IPEEC за периода от 24 май до 31 декември 2019 г. COM(2019) 229 14/05/2019
Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за оправомощаване на Италия да води преговори и да сключи споразумение с Швейцария за разрешаване на каботажни превози по време на предоставянето на международни услуги за автобусен превоз на пътници в граничните региони между двете държави COM(2019) 223 13/05/2019
Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за оправомощаване на Германия да измени съществуващото си двустранно споразумение с Швейцария относно автомобилния транспорт, с оглед да бъдат разрешени каботажните превози по време на международни услуги за автобусен превоз на пътници в граничните региони между двете държави. COM(2019) 221 13/05/2019
COM (2019) 232 COM(2019) 232 10/05/2019
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно използването от институциите през 2017 г. на Регламент № 495/77 на Съвета, последно изменен с Регламент № 1945/2006 (относно задълженията по дежурство), на Регламент № 858/2004 на Съвета (относно труда в особено вредни условия) и на Регламент № 300/76 на Съвета, последно изменен с Регламент № 1873/2006 (относно непрекъснатата работа или работата на смени) COM(2019) 217 08/05/2019
СЪВМЕСТЕН ДОКЛАД ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Специален административен район Хонконг: годишен доклад за 2018 г. JOIN(2019) 8 08/05/2019
СЪВМЕСТЕН ДОКЛАД ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Специален административен район Макао: годишен доклад за 2018 г. JOIN(2019) 7 08/05/2019
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно упражняването на правомощието за приемане на делегирани актове, предоставено на Комисията по силата на Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно насоките на Съюза за развитието на трансевропейската транспортна мрежа и за отмяна на Решение № 661/2010/ЕС COM(2019) 211 06/05/2019
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно извършените дейности по програмата за подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения в България, Литва и Словакия през 2018 и предходни години COM(2019) 215 03/05/2019
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) № 1388/2013 за откриване и управление на автономни тарифни квоти на Съюза за някои селскостопански и промишлени продукти ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1388/2013 за откриване и управление на автономни тарифни квоти на Съюза за някои селскостопански и промишлени продукти COM(2019) 210 02/05/2019
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно изпълнението на разпоредбите за отворен достъп до интернет на Регламент (ЕС) 2015/2120 COM(2019) 203 30/04/2019
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Комитета за сътрудничество, създаден със Споразумението за сътрудничество и митнически съюз между Европейската икономическа общност и Република Сан Марино, по отношение на приложимите разпоредби за биологичното производство и етикетирането на биологични продукти, както и условията за внос на биологични продукти ПРИЛОЖЕНИЕ към предложението за решение на Съвета относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Комитета за сътрудничество, създаден със Споразумението за сътрудничество и митнически съюз между Европейската икономическа общност и Република Сан Марино, по отношение на приложимите разпоредби за биологичното производство и етикетирането на биологични продукти, както и условията за внос на биологични продукти COM(2019) 207 30/04/2019
COM (2019) 213 COM(2019) 213 30/04/2019