Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Форма за търсене
Ключова дума в заглавието
№ на документ:
Вид документ:
Област:
Дата на документа:
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на документите - търсене по ключова дума или част от дума. Например, за да намерите документите, касаещи растителната защита, напишете "растител"
  • Търсене на документи по номер - за да търсите документ по съответен номер въведете номера или част от него
  • Разпределение на документите по видове - извеждане на всички документи от даден вид
  • Разпределение на документите по области - извеждане на всички документи от дадена област
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички постъпили в Народното събрание документи - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни документи
Документ Сигнатура Дата
Предложение за РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за изменение на Решение 2007/441/ЕО за упълномощаване на Италианската република да прилага мерки за дерогация от член 26, параграф 1, буква а) и член 168 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност COM(2019) 476 16/10/2019
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ И СЪВЕТА Доклад за напредъка по изпълнението на Европейската програма за миграцията COM(2019) 481 16/10/2019
AMENDING LETTER No 1 TO THE DRAFT GENERAL BUDGET 2020 Updated estimated needs for agricultural expenditure Adjustments related to the legislative proposals included in the Brexit preparedness package of 4 September 2019 Reinforcements of administrative budgets and other updates based on recent developments Adjustment to the structure of the budget and a technical correction COM(2019) 487 15/10/2019
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Съвета по търговията със стоки на Световната търговска организация, по отношение на Процедурния правилник на Комитета за улесняване на търговията ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Решение на Съвета относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Съвета по търговията със стоки на Световната търговска организация, по отношение на Процедурния правилник на Комитета за улесняване на търговията COM(2019) 469 15/10/2019
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно разработването, валидирането и правното приемане на алтернативни методи на изпитването върху животни в сферата на козметичните продукти (2018 г.) COM(2019) 479 15/10/2019
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно делегирането на правомощия съгласно Регламент (ЕС) № 376/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година за докладване, анализ и последващи действия във връзка със събития в гражданското въздухоплаване, за изменение на Регламент (ЕС) № 996/2010 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2003/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на регламенти (ЕО) № 1321/2007 и (ЕО) № 1330/2007 на Комисията COM(2019) 465 15/10/2019
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на разширената комисия на Евроконтрол, по отношение на принципите за формиране на разходната база за таксите за аеронавигационно обслужване при прелитане и за изчисляване на таксовите единици, както и по отношение на условията за прилагане на системата за събиране на такси при прелитане и условията за плащане COM(2019) 466 15/10/2019
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ относно изпълнението на споразуменията за свободна търговия 1 януари 2018 г. — 31 декември 2018 г.  {SWD(2019)370} COM(2019) 455 14/10/2019
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union within the Joint Committee established by the Regional Convention on pan-Euro-Mediterranean preferential rules of origin as regards the amendment of the Convention COM(2019) 482 14/10/2019
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването от името на Европейския съюз и временното прилагане на Протокола за изменение на Международната конвенция за опазване на рибата тон в Атлантическия океан ПРИЛОЖЕНИЕ към предложение за Решение на Съвета относно подписването от името на Европейския съюз и временното прилагане на Протокола за изменение на Международната конвенция за опазване на рибата тон в Атлантическия океан COM(2019) 470 14/10/2019
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването от името на Европейския съюза на Протокола за изменение на Международната конвенция за опазване на рибата тон в Атлантическия океан COM(2019) 472 14/10/2019
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет и Подкомитета по търговия и инвестиции, създадени с Рамковото споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Монголия, от друга страна, във връзка с приемането на решения относно процедурния правилник на Съвместния комитет и относно процедурния правилник на Подкомитета по търговия и инвестиции ПРИЛОЖЕНИЯ към предложението за Решение на Съвета относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет и Подкомитета по търговия и инвестиции, създадени с Рамковото споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Монголия, от друга страна, във връзка с приемането на решения относно процедурния правилник на Съвместния комитет и относно процедурния правилник на Подкомитета по търговия и инвестиции COM(2019) 462 14/10/2019
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно междинната оценка на Програмата за конкурентоспособност на предприятията и на малките и средните предприятия {SWD(2019)374} COM(2019) 468 14/10/2019
Предложение за РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за механизъм за компенсиране на държавата членка, чийто национален член е избран за председател на Евроюст COM(2019) 471 14/10/2019
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Комитета по услугите и инвестициите, създаден по силата на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение (ВИТС) между Канада, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, във връзка с приемането на кодекс за поведение на членовете на Съда и Апелативния съд и на медиаторите ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Решение на Съвета относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Комитета по услугите и инвестициите, създаден по силата на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение (ВИТС) между Канада, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, във връзка с приемането на кодекс за поведение на членовете на Съда и Апелативния съд и на медиаторите COM(2019) 459 11/10/2019
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет по ВИТС, създаден по силата на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение (ВИТС) между Канада, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, във връзка с приемането на решение, с което се уреждат административните и организационните въпроси във връзка с работата на Апелативния съд ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Решение на Съвета относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет по ВИТС, създаден по силата на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение (ВИТС) между Канада, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, във връзка с приемането на решение, с което се уреждат административните и организационните въпроси във връзка с работата на Апелативния съд COM(2019) 457 11/10/2019
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL 30th Annual Report on the Protection of the European Union’s financial interests — Fight against fraud - 2018 ANNEXES to the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL 30th Annual Report on the Protection of the European Union's financial interests - Fight against fraud - 2018 {SWD(2019)361} {SWD(2019)362} {SWD(2019)363} {SWD(2019)364} {SWD(2019)365} COM(2019) 444 11/10/2019
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет по ВИТС, създаден по силата на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение (ВИТС) между Канада, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, във връзка с приемането на решение относно процедурата за приемане на тълкувания в съответствие с член 8.31, параграф 3 и член 8.44, параграф 3, буква а) от ВИТС като приложение към процедурния му правилник ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Решение на Съвета относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет по ВИТС, създаден по силата на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение (ВИТС) между Канада, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, във връзка с приемането на решение относно процедурата за приемане на тълкувания в съответствие с член 8.31, параграф 3 и член 8.44, параграф 3, буква а) от ВИТС като приложение към процедурния му правилник COM(2019) 458 11/10/2019
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Комитета по услугите и инвестициите, създаден по силата на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение (ВИТС) между Канада, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, във връзка с приемането правила за медиация, които да се използват от страните по инвестиционни спорове ПРИЛОЖЕНИЯ към Предложение за Решение на Съвета относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Комитета по услугите и инвестициите, създаден по силата на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение (ВИТС) между Канада, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, във връзка с приемането правила за медиация, които да се използват от страните по инвестиционни спорове COM(2019) 460 11/10/2019
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на съответните комитети на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации по отношение на предложенията за промени в правила № 0, 16, 17, 21, 29, 43, 44, 48, 53, 55, 58, 67, 74, 80, 83, 85, 86, 98, 107, 112, 113, 115, 116, 123, 129, 135, 148, 149 и 150 на ООН, по отношение на предложението за промени в глобално техническо правило (ГТП) № 2, по отношение на предложението за изменения на Обща резолюция № 1, по отношение на предложенията за изменения на Консолидирани резолюции R.E.3 и R.E.5, както и по отношение на предложенията за разрешения за изготвяне на изменение на ГТП № 6 и за изготвяне на ново ГТП относно определянето на мощността на електрическите превозни средства ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на съответните комитети на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации по отношение на предложенията за промени в правила № 0, 16, 17, 21, 29, 43, 44, 48, 53, 55, 58, 67, 74, 80, 83, 85, 86, 98, 107, 112, 113, 115, 116, 123, 129, 135, 148, 149 и 150 на ООН, по отношение на предложението за промени в глобално техническо правило (ГТП) № 2, по отношение на предложението за изменения на Обща резолюция № 1, по отношение на предложенията за изменения на Консолидирани резолюции R.E.3 и R.E.5, както и по отношение на предложенията за разрешения за изготвяне на изменение на ГТП № 6 и за изготвяне на ново ГТП относно определянето на мощността на електрическите превозни средства COM(2019) 480 11/10/2019