Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Форма за търсене
Ключова дума в заглавието
№ на документ:
Вид документ:
Област:
Дата на документа:
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на документите - търсене по ключова дума или част от дума. Например, за да намерите документите, касаещи растителната защита, напишете "растител"
  • Търсене на документи по номер - за да търсите документ по съответен номер въведете номера или част от него
  • Разпределение на документите по видове - извеждане на всички документи от даден вид
  • Разпределение на документите по области - извеждане на всички документи от дадена област
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички постъпили в Народното събрание документи - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни документи
Документ Сигнатура Дата
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ относно междинната оценка на програма „Потребители“ за периода 2014—2020 г. {SWD(2019)382} COM(2019) 490 07/11/2019
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ относно изпълнението на Препоръка на Съвета относно насърчаването на укрепваща здравето физическа активност в различните сектори COM(2019) 565 06/11/2019
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в Международната морска организация по време на 31-вата сесия на Асамблеята на ММО във връзка с приемането на изменения на резолюция A.658(16) относно използването и поставянето на светлоотразителни материали върху спасителните средства, на процедурите за държавен пристанищен контрол от 2017 година (резолюция A.1119(30), както и на насоките за извършване на проверки в рамките на Хармонизираната система за проверки и освидетелстване (HSSC) (резолюция A.1120(30) COM(2019) 575 06/11/2019
Изменено предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването на Евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Хашемитско кралство Йордания, от друга страна COM(2019) 574 05/11/2019
Изменено предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването на Евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и правителството на Държавата Израел, от друга страна COM(2019) 569 05/11/2019
Изменено предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването на споразумението за общо авиационно пространство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна COM(2019) 568 05/11/2019
Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за даване на разрешение на Европейската комисия да започне преговори за споразумение за митническо сътрудничество и административна взаимопомощ (СМСАВ) с Република Беларус ПРИЛОЖЕНИЕ към Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за даване на разрешение на Европейската комисия да започне преговори за споразумение за митническо сътрудничество и административна взаимопомощ (СМСАВ) с Република Беларус COM(2019) 576 04/11/2019
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно прилагането на Регламент (ЕО) № 428/2009 за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба, включващ доклад относно упражняването на правомощието за приемане на делегирани актове, предоставено на Комисията съгласно Регламент (ЕС) № 599/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба ПРИЛОЖЕНИЕ към Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно прилагането на Регламент (ЕО) № 428/2009 за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба, включващ доклад относно упражняването на правомощието за приемане на делегирани актове, предоставено на Комисията съгласно Регламент (ЕС) № 599/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба COM(2019) 562 04/11/2019
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1139 по отношение на въвеждането на пределни граници на риболовния капацитет за запаса от треска в източната част на Балтийско море, събирането на данни и мерките за контрол в Балтийско море, и на Регламент (ЕС) № 508/2014 по отношение на окончателното преустановяване на риболовните дейности на флотовете, извършващи риболов на треска в източната част на Балтийско море COM(2019) 564 31/10/2019
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Качество на бензиновите и дизеловите горива, използвани за автомобилен транспорт в Европейския съюз (за отчетната 2017 година) COM(2019) 561 31/10/2019
COMMISSION OPINION on a draft Regulation of the European Parliament laying down the regulations and general conditions governing the performance of the Ombudsman's duties (Statute of the European Ombudsman) and repealing Decision 94/262/ECSC, EC, Euratom COM(2019) 553 31/10/2019
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Preparing the ground for raising long-term ambition EU Climate Action Progress Report 2019 {SWD(2019)396} COM(2019) 559 31/10/2019
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Report on the functioning of the European carbon market COM(2019) 557 31/10/2019
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за установяване на позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза в Съвместния комитет по прилагането, учреден съгласно член 18 от Споразумението за доброволно партньорство между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия, във връзка с приемането на неговия процедурен правилник ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Решение на Съвета за установяване на позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза в Съвместния комитет по прилагането, учреден съгласно член 18 от Споразумението за доброволно партньорство между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия, във връзка с приемането на неговия процедурен правилник COM(2019) 556 31/10/2019
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО) във връзка с преразглеждането на приложение 17 (Сигурност) (изменение 17) към Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Решение на Съвета относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО) във връзка с преразглеждането на приложение 17 (Сигурност) (изменение 17) към Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване („Чикагската конвенция“) COM(2019) 577 31/10/2019
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за изпълнението на Директива 2009/31/ЕО относно съхранението на въглероден диоксид в геоложки формации COM(2019) 566 31/10/2019
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) No 1306/2013 as regards financial discipline as from financial year 2021 and Regulation (EU) No 1307/2013 as regards flexibility between pillars in respect of calendar year 2020 ANNEX to the Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) No 1306/2013 as regards financial discipline as from financial year 2021 and Regulation (EU) No 1307/2013 as regards flexibility between pillars in respect of calendar year 2020 COM(2019) 580 31/10/2019
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL laying down certain transitional provisions for the support by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and by the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) in the year 2021 and amending Regulations (EU) No 228/2013, (EU) No 229/2013 and (EU) No 1308/2013 as regards resources and their distribution in respect of the year 2021 and amending Regulations (EU) No 1305/2013, (EU) No 1306/2013 and (EU) No 1307/2013 as regards their resources and application in the year 2021 ANNEXES to the Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL laying down certain transitional provisions for the support by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and by the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) in the year 2021 and amending Regulations (EU) No 228/2013, (EU) No 229/2013 and (EU) No 1308/2013 as regards resources and their distribution in respect of the year 2021 and amending Regulations (EU) No 1305/2013, (EU) No 1306/2013 and (EU) No 1307/2013 as regards their resources and application in the year 2021 COM(2019) 581 31/10/2019
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Общия съвет на Световната търговска организация ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Общия съвет на Световната търговска организация COM(2019) 563 30/10/2019
Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за разрешаване на започването на преговори за споразумение между Европейския съюз и Нова Зеландия относно обмена на лични данни между Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и новозеландските компетентни органи за борба с тежката престъпност и тероризма ПРИЛОЖЕНИЕ към Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за разрешаване на започването на преговори за споразумение между Европейския съюз и Нова Зеландия относно обмена на лични данни между Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и новозеландските компетентни органи за борба с тежката престъпност и тероризма COM(2019) 551 30/10/2019