Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ - ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 2008 Г. ЗА ФАР, ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ТУРЦИЯ, CARDS И ПРЕХОДНИЯ ФИНАНСОВ ИНСТРУМЕНТ - {SEC(2009) 1726}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE - 2008 ANNUAL REPORT ON PHARE, TURKEY PRE-ACCESSION INSTRUMENTS, CARDS AND TRANSITION FACILITY - {SEC(2009) 1726}
Дата на документа: 21/12/2009
№ на документ: COM(2009) 700
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Разширяване
Kомисии
Връзки
Текстове