Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, Придружаващ Доклада на Комисията до Съвета, до Европейския парламент, до Европейския Икономически и Социален Комитет и до Комитета на Регионите за състоянието на прилагане на интегрираната продуктова политика - COM(2009)693 final
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the Report from the Commission to the Council, the European Parliament, the European and Social Committee and the Committee of the regions On the State of Implementation of Integrated Product Policy - COM(2009)693 final
Дата на документа: 21/12/2009
№ на документ: SEC(2009) 1707
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове