Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ ОТ КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 294, параграф 6 от Договора за функционирането на ЕС по отношение на позицията на Съвета на първо четене във връзка с приемането на Директива на Европейския парламент и на Съвета относно емисиите от промишлеността (за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването)
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT pursuant to Article 294(6) of the Treaty on the Functioning of the European Union concerning the Council's position at first reading on the adoption of a Directive of the European Parliament and of the Council on industrial emissions (integrated pollution prevention and control)
Дата на документа: 23/02/2010
№ на документ: COM(2010) 67
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Предприятия и промишленост
Kомисии
Връзки
Текстове