Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОБОБЩЕНИЕ НА ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО Придружителен документ към СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - План за действие относно приложенията на глобалната навигационна спътникова система (ГНСС) - {COM(2010)308}{SEC(2010)717}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT Accompanying document to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Action Plan on Global Navigation Satellite System (GNSS) Applications - {COM(2010)308}{SEC(2010)717}
Дата на документа: 14/06/2010
№ на документ: SEC(2010) 716
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове