Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ относно работата на Съвместния форум на ЕС по трансферното ценообразуване през периода април 2009 г. — юни 2010 г. и относно свързаните с тази дейност предложения - 1. Насоки относно вътрешногруповите услуги с ниска добавена стойност и 2. Потенциални подходи към триъгълните случаи извън ЕС
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE on the work of the EU Joint Transfer Pricing Forum in the period April 2009 to June 2010 and related proposals - 1. Guidelines on low value adding intra-group services and 2. Potential approaches to non-EU triangular cases
Дата на документа: 25/01/2011
№ на документ: COM(2011) 16
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Данъчно облагане и митнически съюз
Kомисии
Връзки
Текстове