Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - ПРИНОСЪТ НА РЕГИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА ЗА УСТОЙЧИВ РАСТЕЖ В РАМКИТЕ НА СТРАТЕГИЯ „ЕВРОПА 2020“ - SEC(2011) 92 окончателeн
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - REGIONAL POLICY CONTRIBUTING TO SUSTAINABLE GROWTH IN EUROPE 2020 - SEC(2011) 92 final
Дата на документа: 26/01/2011
№ на документ: COM(2011) 17
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
  • Регионална политика
Kомисии
Връзки
Текстове