Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - РЕЗЮМЕ НА ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО Придружаващ документ към предложението за препоръка на Съвета относно политики за намаляване на преждевременното напускане на училище - SEC(2011) 97 окончателeн SEC(2011) 96 окончателeн COM(2011) 19 окончателeн
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT Accompanying document to the Proposal for a COUNCIL RECOMMENDATION on policies to reduce early school leaving - SEC(2011) 97 final SEC(2011) 96 final COM(2011) 19 final
Дата на документа: 31/01/2011
№ на документ: SEC(2011) 98
Вид документ: Препоръка
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове