Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Доклад относно прилагането на средствата за метод балансиращ проверката за биогорива и течни горива от биомаса за установяване на схема за устойчиво развитие в съответствие с член 18 (2) от Директива 2009/28/ЕО, Придружаващ документа към СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА - Енергията от възобновяеми източници: напредък към целта за 2020 година - {COM(2011) 31 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Report on the operation of the mass balance verification method for the biofuels and bioliquids sustainability scheme in accordance with Article 18(2) of Directive 2009/28/EC Accompanying document to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Renewable Energy: Progressing towards the 2020 target - {COM(2011) 31 final}
Дата на документа: 31/01/2011
№ на документ: SEC(2011) 129
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Енергетика
Kомисии
Връзки
Текстове