Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Новият напредък в разработване на възобновяеми източници на енергия и техническа оценка на използването на биогорива и други възобновяеми горива в транспорта в съответствие с член 3 от Директива 2001/77/ЕО и член 4 (2) от Директива 2003/30/ЕО, Придружаващ документа към СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА - Енергията от възобновяеми източници: напредък към целта за 2020 година - {COM(2011) 31 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Recent progress in developing renewable energy sources and technical evaluation of the use of biofuels and other renewable fuels in transport in accordance with Article 3 of Directive 2001/77/EC and Article 4(2) of Directive 2003/30/EC Accompanying document to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Renewable Energy: Progressing towards the 2020 target - {COM(2011) 31 final}
Дата на документа: 31/01/2011
№ на документ: SEC(2011) 130
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Енергетика
Kомисии
Връзки
Текстове