Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Доклад за прилагането от държавите-членки на ЕС на Препоръка 2009/385/ЕО на Комисията за допълнение на Препоръка 2004/913/ЕО и Препоръка 2005/162/ЕО (Препоръка относно възнагражденията на директорите от 2009 г.) по отношение на режима за възнагражденията на директорите на дружества, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар, Придружаващ документа към ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Доклад за прилагането от държавите-членки на ЕС на Препоръка 2009/385/ЕО на Комисията за допълнение на Препоръка 2004/913/ЕО и Препоръка 2005/162/ЕО (Препоръка относно възнагражденията на директорите от 2009 г.) по отношение на режима за възнагражденията на директорите на дружества, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар - {COM(2010) 285 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT- Report on the application by Member States of the EU of the Commission 2009/385/EC Recommendation (2009 Recommendation on directors? remuneration) complementing Recommendations 2004/913/EC and 2005/162/EC as regards the regime for the remuneration of directors of listed companies Accompanying document to the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Report on the application by Member States of the EU of the Commission 2009/385/EC Recommendation (2009 Recommendation on directors? remuneration) complementing Recommendations 2004/913/EC and 2005/162/EC as regards the regime for the remuneration of directors of listed companies - {COM(2010) 285 final}
Дата на документа: 02/06/2010
№ на документ: SEC(2010) 670
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Вътрешен пазар и услуги
Kомисии
Връзки
Текстове