Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, Придружаващ документа към СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМЕТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Девети доклад относно практическата подготовка относно бъдещото разширяване на еврозоната - {COM(2009)692}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying document to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN CENTRAL BANK THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Ninth Report on the practical preparations for the future enlargement of the euro area - {COM(2009)692}
Дата на документа: 21/12/2009
№ на документ: SEC(2009) 1703
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Икономически и финансови въпроси
Kомисии
Връзки
Текстове