Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА придружаващ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ въз основа на член 9 от Рамково решение 2003/568/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 година относно борбата с корупцията в частния сектор - {COM(2011) 309 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER accompanying the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND TO THE EUROPEAN PARLIAMENT based on article 9 of the council framework decision 2003/568/JHA OF 22 JULY 2003 on combating corruption in the private sector - {COM(2011) 309 final}
Дата на документа: 06/06/2011
№ на документ: SEC(2011) 663
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове