Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРАЛМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Приключване на първия европейски семестър за координация на икономическата политика: насоки за националната политика за периода 2011—2012 г. - {SEC(2011) 801 окончателен} {SEC(2011) 802 окончателен}{SEC(2011) 803 окончателен}{SEC(2011) 804 окончателен}{SEC(2011) 805 окончателен}{SEC(2011) 806 окончателен}{SEC(2011) 807 окончателен}{SEC(2011) 808 окончателен}{SEC(2011) 809 окончателен}{SEC(2011) 810 окончателен}{SEC(2011) 811 окончателен} {SEC(2011) 812 окончателен}{SEC(2011) 813 окончателен}{SEC(2011) 814 окончателен}{SEC(2011) 815 окончателен}{SEC(2011) 816 окончателен}{SEC(2011) 817 окончателен}{SEC(2011) 818 окончателен}{SEC(2011) 819 окончателен}{SEC(2011) 820 окончателен}{SEC(2011) 821 окончателен}{SEC(2011) 822 окончателен} {SEC(2011) 823 окончателен}{SEC(2011) 824 окончателен}{SEC(2011) 825 окончателен}{SEC(2011) 826 окончателен}{SEC(2011) 827 окончателен}{SEC(2011) 828 окончателен}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Concluding the first European semester of economic policy coordination:Guidance for national policies in 2011-2012 - {SEC(2011) 801 final}{SEC(2011) 802 final}{SEC(2011) 803 final}{SEC(2011) 804 final}{SEC(2011) 805 final}{SEC(2011) 806 final}{SEC(2011) 807 final}{SEC(2011) 808 final}{SEC(2011) 809 final}{SEC(2011) 810 final}{SEC(2011) 811 final}{SEC(2011) 812 final}{SEC(2011) 813 final}{SEC(2011) 814 final}{SEC(2011) 815 final}{SEC(2011) 816 final}{SEC(2011) 817 final}{SEC(2011) 818 final}{SEC(2011) 819 final}{SEC(2011) 820 final}{SEC(2011) 821 final}{SEC(2011) 822 final}{SEC(2011) 823 final}{SEC(2011) 824 final}{SEC(2011) 825 final}{SEC(2011) 826 final}{SEC(2011) 827 final}{SEC(2011) 828 final}
Дата на документа: 07/06/2011
№ на документ: COM(2011) 400
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове