Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Препоръка за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно Националната програма за реформи на Румъния за 2011 г. и за предоставяне на становище на Съвета относно актуализираната Програма за стабилност на Румъния за периода 2011—2014 г. - {SEC(2011) 731 окончателeн}
Заглавие на английски: Recommendation for a COUNCIL RECOMMENDATION on the National Reform Programme 2011 of Romania and delivering a Council opinion on the updated Convergence Programme of Romania 2011-2014 - {SEC(2011) 731 final}
Дата на документа: 07/06/2011
№ на документ: SEC(2011) 825
Вид документ: Препоръка за препоръка
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове