Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Становище на Комитета по рибарство и аквакултури и становището на Научно-техническия и икономически комитет по рибарство, Придружаващ документа към ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно усилията на държавите-членки през 2009 г. с оглед постигане на устойчив баланс между риболовния капацитет и възможностите за риболов - {COM(2011) 354 final}{SEC(2011) 759 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - Opinion of the Committee for Fisheries and Aquaculture and Opinion of the Scientific, Technical and Economic Committee on Fisheries Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on Member States' efforts during 2009 to achieve a sustainable balance between fishing capacity and fishing opportunities - {COM(2011) 354 final}{SEC(2011) 759 final}
Дата на документа: 22/06/2011
№ на документ: SEC(2011) 760
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Рибарство и морско дело
Kомисии
Връзки
Текстове