Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно енергийната ефективност и за отмяна на Директива 2004/8/ЕО и Директива 2006/32/ЕО - {SEC(2011) 779 окончателeн}{SEC(2011) 780 окончателeн}
Заглавие на английски: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on energy efficiency and repealing Directives 2004/8/EC and 2006/32/EC - {SEC(2011) 779 final}{SEC(2011) 780 final}
Дата на документа: 22/06/2011
№ на документ: COM(2011) 370
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове