Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - АНЕКС КЪМ ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО, Придружаващ документа към Предложението за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно енергийната ефективност и за отмяна на Директива 2004/8/ЕО и Директива 2006/32/ЕО - {COM(2011) 370 final}{SEC(2011) 780 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - ANNEXES TO THE IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on energy efficiency and amending and subsequently repealing Directives 2004/8/EC and 2006/32/EC - {COM(2011) 370 final}{SEC(2011) 780 final}
Дата на документа: 22/06/2011
№ на документ: SEC(2011) 779
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове