Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ДО СЪВЕТА, ДО ИКОНОМИЧЕСКИЯ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И ДО КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Бюджет за стратегията „Европа 2020“ - {SEC(2011) 867 окончателeн}{SEC(2011) 868 окончателeн}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - A Budget for Europe 2020 - {SEC(2011) 867 final}{SEC(2011) 868 final}
Дата на документа: 29/06/2011
№ на документ: COM(2011) 500
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове