Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Бюджет за стратегията „Европа 2020“: сегашната система на финансиране, предстоящите предизвикателства, резултатите от консултации със заинтересованите страни и различните варианти по основните хоризонтални и секторни въпроси, Придружаващ документа към СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ДО СЪВЕТА, ДО ИКОНОМИЧЕСКИЯ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И ДО КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Бюджет за стратегията „Европа 2020“ - COM(2011) 500
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - A Budget for Europe 2020: the current system of funding, the challenges ahead, the results of stakeholders consultation and different options on the main horizontal and sectoral issues Accompanying the document COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - A Budget for Europe 2020 - COM(2011) 500
Дата на документа: 29/06/2011
№ на документ: SEC(2011) 868
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове