Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ ОТ КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ, КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ И СМЕТНАТА ПАЛАТА ОТНОСНО СТРАТЕГИЯТА НА КОМИСИЯТА ЗА БОРБА С ИЗМАМИТЕ - {SEC(2011) 791 окончателeн}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE, AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS AND THE COURT OF AUDITORS ON THE COMMISSION ANTI-FRAUD STRATEGY - {SEC(2011) 791 final}
Дата на документа: 24/06/2011
№ на документ: COM(2011) 376
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Борба с измамите
Kомисии
Връзки
Текстове