Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Стратегия на Комисията за борба с измамите - РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - План за действие срещу контрабандата на цигари и алкохол в източната граница на ЕС, Придружаващ документа към СЪОБЩЕНИЕ ОТ КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ, КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ И СМЕТНАТА ПАЛАТА ОТНОСНО СТРАТЕГИЯТА НА КОМИСИЯТА ЗА БОРБА С ИЗМАМИТЕ - {COM(2011) 376 final}
Заглавие на английски: Commission Anti-fraud Strategy - COMMISSION STAFF WORKING PAPER - Action plan to fight against smuggling of cigarettes and alcohol along the EU Eastern border Accompanying the document COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE, AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS AND THE COURT OF AUDITORS ON THE COMMISSION ANTI-FRAUD STRATEGY - {COM(2011) 376 final}
Дата на документа: 24/06/2011
№ на документ: SEC(2011) 791
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Борба с измамите
Kомисии
Връзки
Текстове