Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно храните, предназначени за кърмачета и малки деца, и храните за специални медицински цели - (представено от Комисията съгласно член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз) - {SEC(2011) 762 окончателeн} {SEC(2011) 763 окончателeн}
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on food intended for infants and young children and on food for special medical purposes - (presented by the Commission pursuant to Article 114 of the Treaty on the Functioning of the European Union) - {SEC(2011) 762 final}{SEC(2011) 763 final}
Дата на документа: 20/06/2011
№ на документ: COM(2011) 353
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Здравеопазване и защита на потребителите
Kомисии
Връзки
Текстове