Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОБОБЩЕНИЕ НА ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО Във връзка със Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно храните, предназначени за кърмачета и малки деца, и храните за специални медицински цели - [Наричан по-рано Обобщение на оценката на въздействието - придружителен документ към Предложението за преразглеждане на рамковото законодателство относно диетичните храни] - {COM(2011) 353 окончателeн}{SEC(2011) 762 окончателeн}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on food intended for infants and young children and on food for special medical purposes - [Previously known as the Summary of the Impact Assessment accompanying document to the Proposal to revise the Dietetic Food Framework Legislation] - {COM(2011) 353 final}{SEC(2011) 762 final}
Дата на документа: 20/06/2011
№ на документ: SEC(2011) 763
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Здравеопазване и защита на потребителите
Kомисии
Връзки
Текстове