Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Оценка на Националната програма за реформи и Конвергентната програма на БЪЛГАРИЯ от 2011 г. Придружителен документ Препоръка за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно Националната програма за реформи на България от 2011 г. и за представяне на становище на Съвета относно актуализираната Конвергентна програма на България за периода 2011—2014 г. - {SEC(2011) 818 окончателен}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - Assessment of the 2011 national reform programme and convergence programme for BULGARIA Accompanying the document Recommendation for a COUNCIL RECOMMENDATION on the National Reform Programme 2011 of Bulgaria and delivering a Council Opinion on the updated convergence programme of Bulgaria, 2011-2014 - {SEC(2011) 818 final}
Дата на документа: 07/06/2011
№ на документ: SEC(2011) 711
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове