Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - РЕЗЮМЕ НА ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ, придружаваща Предложението за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2005/36/EО относно признаването на професионалните квалификации и Регламент относно административното сътрудничество чрез информационната система за вътрешния пазар - {COM(2011) 883 окончателeн}{SEC(2011) 1558 окончателeн}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2005/36/EC on the recognition of professional qualifications and Regulation on administrative cooperation through the Internal Market Information System - {COM(2011) 883 final}{SEC(2011) 1558 final}
Дата на документа: 19/12/2011
№ на документ: SEC(2011) 1559
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Вътрешен пазар и услуги
Kомисии
Връзки
Текстове