Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОБОБЩЕНИЕ НА ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО, придружаваща Решение на Европейския парламент и на Съвета относно сериозни трансгранични заплахи за здравето - {COM(2011) 866 окончателeн}{SEC(2011) 1519 окончателeн}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Decision of the European Parliament and of the Council on serious cross-border threats to health - {COM(2011) 866 final}{SEC(2011) 1519 final}
Дата на документа: 08/12/2011
№ на документ: SEC(2011) 1520
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Здравеопазване и защита на потребителите
Kомисии
Връзки
Текстове