Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОБОБЩЕНИЕ НА ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО, придружаващо Решението на Европейския парламент и на Съвета относно Механизъм за гражданска защита на Съюза - {COM(2011) 934 окончателeн}{SEC(2011) 1632 окончателeн}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Decision of the European Parliament and of the Council on a Union Civil Protection Mechanism - {COM(2011) 934 final}{SEC(2011) 1632 final}
Дата на документа: 20/12/2011
№ на документ: SEC(2011) 1630
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Хуманитарна помощ
Kомисии
Връзки
Текстове