Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Проект на съвместен доклад на Съвета и на Комисията за 2012 г. относно прилагането на стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението („ET 2020“) Образованието и обучението в интелигентна, устойчива и приобщаваща Европа - {SEC(2011) 1607 окончателeн}{SEC(2011) 1608 окончателeн}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Draft 2012 Joint Report of the Council and the Commission on the implementation of the Strategic Framework for European cooperation in education and training (ET2020) Education and Training in a smart, sustainable and inclusive Europe - {SEC(2011) 1607 final}{SEC(2011) 1608 final}
Дата на документа: 20/12/2011
№ на документ: COM(2011) 902
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Образование и култура
Kомисии
Връзки
Текстове